Rugi inspirate din Coran în limba română

Postat deEnghin Cherim in Rugaciuneape 09.10.2015,0 comentarii

Rugi inspirate din Coran [1] în limba română

O, Allah! O, Tu în afara Căruia nu există altă divinitate! O, Tu, Cel Care ești veșnic Viu! O, Tu Cel a Cărui existență nu este dependentă de nimic și de nimeni! O, Tu Cel Care vezi și supraveghezi totul! O, Tu, Cel pe Care nu-L ia nici ațipeala și nici somnul! O, Tu Stăpân al celor din ceruri și de pe pământ! O, Tu, Singurul Judecător al Zilei Judecății! O,Tu, Cel Care știe ceea am făcut și ceea ce vom face, Cel care știe cele făcute în taină și cele făcute la vedere! O, Allah noi nu cuprindem din știința Ta decât ceea ce voiești. Puterea și autoritatea Ta fără de margini au cuprins cerurile și pământul! O,Tu Cel pe Care păzirea cerurilor și a pământului nu-L ostenesc deloc. O, Allah, Tu ești Preaînaltul, Mărețul![2]

O, Allah! Domnul nostru! Noi îți cerem căci Tu ești Allah, Unicul, Absolutul, Tu ești Cel care nu s-a născut și n-a născut și Tu nu ai egal și nici seamăn![3]

O, Tu, Allah, Căruia nu-I este nimic și nimeni asemenea![4]

O, Allah, Cel în afară de Care nu există altă divinitate adevărată! O, Tu, Cel Care le cunoști atât pe cele nevăzute cât și pe cele vizibile. O, Tu, Cel a Cărui Mila și Îndurare sunt fără de margini! O, Tu Cel Care ai autoritatea deplină, o, Tu, Posesorul tuturor calităților sublime, o, Tu, Cel Care ești lipsit de orice cusur. O, Tu Cel Care le dăruiești pace, liniște, încredere și credință celor care ţi le cer! O, Tu Cel Care ești Martor la tot ceea ce se întâmplă, Cel Care vezi și supraveghezi totul! O, Tu posesorul măreției și a puterii, Dominantul absolut! O, Tu, Protectorul celor îngrijorați și neajutorați! O, Allah, Tu ești departe de toți zeii falși care ţi s-au făcut părtași pe nedrept! O, Allah, Tu ești Cel Care ai orânduit totul cu măsură exactă, Cel care ai creat totul din nimic, Cel Care ai dat forma dorită fiecărei creaturi. O Allah, toate Numele și Atributele Sublime ţi se cuvin numai ţie! O, Allah! Toate din ceruri și de pe pământ îți aduc slavă numai ţie! O, Allah, Tu ești Posesorul Măreției, Cel a Cărui hotărâre și faptă ating înțelepciunea absolută![5]

O, Tu Cel Care-i vei strânge pe oameni în Ziua Judecății! O, Tu Cel Care nu-și calcă făgăduința![6]

O, Allah! Rugăciunile mele, toate ritualurile mele de adorare, viața și moartea mea ți le dedic numai ţie![7]

O, Allah! Noi ne-am nedreptățit pe noi înșine păcătuind făță de Tine! O, Allah! Dacă Tu nu ne ierți, dacă Tu nu ai milă de noi și nu te înduri de noi, fără îndoială că vom fi printre cei pierduți![8]

O, Allah Tu ești adevăratul stăpân al tuturor celor din univers! Tu, dăruiești puterea cui voiești și tot Tu ești Cel Care iei înapoi puterea de la cine voiești! Tu ridici pe cine voiești și înjosești pe cine voiești! Tu ești sursa binelui și Tu ești cu putere peste toate! O, Tu Cel Care aduci noaptea după zi și ziua după noapte! O, Tu Cel Care scoți viul din mort și mortul din viu! O, Tu Cel Care înzestrezi pe cine voiește, fără socoteală![9]

O, Allah noi Te adorăm doar pe Tine și în consecință doar ţie îți cerem ajutorul! O, Allah fă-ne dintre cei care urmează Calea cea Dreaptă; calea celor binecuvântați de Tine și nu calea celor care au meritat mânia Ta și nici calea celor care au rătăcit.[10]

O, Allah, Tu ești departe de orice cusur! Noi nu avem știință decât de ceea ce Tu ne-ai învățat, căci fără îndoială Tu știi totul și rânduiești totul într-un mod desăvârșit.[11]

O, Allah! Primește faptele noastre căci fără îndoială că Tu auzi rugile noastre și cunoști intențiile noastre. O, Allah! Fă-ne atât pe noi cât și pe urmașii noștri supuși ţie! Iartă-ne pe noi căci Mila și Îndurarea Ta sunt fără de margini și Tu întotdeauna primești căințele sincere![12]

O, Allah! Dăruiește-ne nouă bunătate în această viață și dăruiește-ne nouă bunătate în Viața de Apoi! O, Allah! Ferește-ne pe noi de chinul Focului![13]

O, Allah varsă asupra noastră răsplată, fă-ne pe noi statornici și dă-ne nouă victoria împotriva maselor de tăgăduitori![14]

O, Allah! Nu ne pedepsi pentru păcatele pe care le-am săvârșit din greșeală sau din cauză că nu știam/am uitat că sunt păcate! Domnul nostru! Nu ne împovăra pe noi cu sarcini grele așa cum i-ai împovărat pe cei dinaintea noastră! O, Allah! Nu ne cere mai mult decât putem duce! Iartă-ne! Şterge păcatele și greșelile noastre! Îndură-te de noi! O, Allah, Tu ești Ocrotitorul și Cel Care vine în ajutorul nostru! Dă-ne nouă victoria împotriva maselor de tăgăduitori![15]

O, Allah! Nu rătăci inimile noastre, după ce ne-ai făcut să pășim pe drumul cel drept! Dăruiește-ne nouă din Îndurarea Ta, căci generozitatea Ta este fără de margini![16]

O, Allah noi am crezut! Iartă-ne nouă păcatele noastre, ferește-ne de focul Iadului![17]

O, Allah noi am crezut în revelația pe care ne-ai trimis-o și l-am urmat pe trimisul Tău. O, Allah scrie-ne pe noi printre martorii dreptății și ai credinței![18]

O, Allah! O, Tu Cel Care nu ai creat acest univers în zadar, ferește-ne de focul Iadului! O, Allah, cel pe care Tu îl bagi în foc este pierdut căci cei nelegiuiți nu au susținători. O, Allah noi am auzit un vestitor chemând la credință și am crezut! O, Allah iartă-ne nouă păcatele noastre, acoperă-ne greșelile noastre și ia-ne viața fiind evlavioși, supuși ţie! O, Allah dă-ne ceea ce ne-ai făgăduit prin trimișii Tăi și nu ne mâhni în Ziua Învierii căci într-adevăr Tu nu-ți calci niciodată făgăduința![19]

O, Allah revarsă asupra noastră răbdare și ia-ne sufletele fiind supuși ţie.[20]

O, Allah dăruiște-ne nouă bine atât în această viață cât și în Viața de Apoi! [21]

O, Allah noi ne-am încrezut în Tine! O, Allah nu ne încerca prin nedreptatea celor nedrepți și scapăne pe noi de răul acestora![22]

O, Allah noi ne adăpostim la Tine de la a-ţi cere lucruri ale căror adevăruri nu le cunoaștem! O, Allah dacă Tu nu ne ierți și nu Te înduri de noi vom fi dintre cei pierduți! [23]

O, Allah! O, Tu, Creatorul cerurilor și al pământului! Tu ești Singurul meu sprijin atât în această viață cât și în Viața de Apoi. Ia-mi sufletul fiind supus ţie și fă-mă dintre cei care vor fi cu îndreptătorii.[24]

O, Allah Tu știi atât ceea ce facem pe ascuns cât și ceea ce facem la vedere căci nimic din ceruri și de pe pământ nu poate rămâne ascuns față de Tine![25]

O, Allah fă-ne atât pe noi cât și pe urmașii noștri dintre cei care împlinesc rugăciunea! O, Allah primește-ne rugile! O, Allah iartă-ne în Ziua în care va începe judecata, pe noi, pe părinții noștri și pe toți dreptcredincioșii![26]

O, Allah dăruiește-ne din partea Ta putere și sprijin![27]

O, Allah dăruiește-ne din partea Ta îndurare și arată-ne o cale de scăpare![28]

O, Allah dă-ne sufletelor noastre liniște, ușurează-ne treburile noastre, dezleagă-ne nodul din limbă pentru ca ceilalți să ne poată înțelege mai bine vorbele.[29]

O, Allah sporește-ne știința![30]

O, Allah! Nu există divinitate în afara Ta! Mărire ţie! Eu am fost dintre cei care au greșit![31]

O, Allah nu ne lăsa în această viață singuri! Dăruiește-ne nouă moștenitori![32]

O, Allah mă adăpostesc la Tine de provocările necredincioșilor cu fire de diavoli. O, Allah mă adăpostesc la Tine de răul lor![33]

O, Allah noi am crezut în Tine din adâncul sufletului! Iartă-ne păcatele, îndură-te de noi căci îndurarea Ta este fără de margini![34]

O, Allah îndepărtează de noi chinurile Iadului căci cumplite sunt chinurile lui![35]

O, Allah dăruiește-ne nouă soți și urmași care - prin atitudinea lor de musulmani/ supuși lui Allah - să ne aducă zâmbetul pe buze! O, Allah fă-ne pe noi să fim fruntașii celor care se feresc să încalce ceea ce a stabilit Allah ca fiind permis și interzis![36]

O, Tu Cel Care ne-ai creat și ne-ai călăuzit! O, Tu Cel Care ne însănătoșești atunci când ne îmbolnăvim! O, Tu Cel Care-mi vei lua sufletul și-apoi mă vei reînvia! O, Tu, Cel în Care am speranța că-mi va ierta păcatele în Ziua Judecății! O, Allah dăruiește-mi mie puterea de a înțelege adevăratul sens al existenței și fă-mă pe mine dintre cei îndreptători! O, Allah dă-mi putere să transmit adevărul și altora. O, Allah! Fă-mă dintre cei care vor intra în Raiul plin de binecuvântări! O, Allah nu mă întrista în Ziua Învierii! În ziua în care nu-i vor fi de folos omului nici averea și nici urmașii, în afară de o inimă plină de credință și purificată de politeism![37]

O, Allah ajută-mă să-ţi mulțumesc pentru binecuvântările cu care m-ai binecuvântat pe mine și pe părinții mei! O, Allah ajută-mă să fac fapte întreptătoare de care să fi mulțumit și fă-mă prin îndurarea Ta dintre robii Tăi cei îndreptători![38]

O, Allah, o, Tu Cel Care ai cuprins cu îndurarea și știința Ta fără de limite toată existența! Iartă-i pe cei care se căiesc și pe cei care urmează calea Ta. O, Allah, ferește-i de pedeapsa Iadului! O, Allah așează-i pe ei și pe cei îndreptători dintre strămoșii, soții și urmașii lor - așa cum le-ai făgăduit - în Raiul care este centrul frumuseții, căci fără îndoială, Tu ești posesorul puterii absolute, Tu ești Cel Care face toate lucrurile într-un mod desăvârșit! O, Allah! Ferește-i de consecințele păcatelor și a greșelilor, căci cel care este ferit de cele rele în Ziua Judecății este cel de care Tu te-ai Îndurat! Aceasta este adevărată izbândă![39]

O, Allah! Iartă-ne pe noi și pe frații noștri de credință care-au crezut înaintea noastră! O, Allah nu ne pune în inimi ură și invidie față de cei care cred! Fără îndoială că Tu ești foarte milos, foarte îndurător![40]

O, Allah! Noi ne încredem și ne îndreptăm numai către Tine! Iar într-un final tot la Tine ne vom Întoarce! O, Allah! Nu ne lăsa la mâna celor care Te-au tăgăduit! O, Allah iartă-ne și îndură-te de noi! Într-adevăr Tu ești posesorul măreției, Tu ești Cel Care face totul cu desăvârșire![41]

O, Allah! O, Tu Cel Care face ceea ce voiește![42]O, Allah! O, Tu Cel Care ești mai aproape de noi decât propria noastră venă jugulară.[43] O,Tu Cel Care intervii tot timpul în viața noastră![44] O, Allah, Tu ne-ai spus: "Rugați-vă la Mine pentru ca Eu să răspund la rugile voastre!"[45] O, Allah noi suntem convinși că Tu nu spui decât adevărul! O, Allah răspunde rugilor noastre așa cum știi că este mai bine pentru noi, căci Tu știi ce este mai bine pentru noi decât noi înșine!

Amin

e. cherim


[1] Aceste rugi au fost inspirate din versetele Coranului. Această lucrare nu este o traducere literală, exactă a textului coranic, ci mai degrabă este o adaptare a versetelor.

[2] Bakara 255; Versetul Tronului.

[3] Ihlas

[4]Şura 11

[5] Hașr 22,23,24

[6] Ali Imran 9

[7] Enaam 162

[8] Araf 24

[9] Ali Imran 25,26

[10] Fatiha 5,6,7

[11] Bakara 32

[12] Bakara 127

[13] Bakara 201

[14] Bakara 250

[15] Bakara 289

[16] Ali Imran 8

[17] Ali Imran 16

[18] Ali Imran 53

[19] Ali Imran 191,192,193,194

[20] Araf 126

[21] Araf 156

[22] Yunus 85,86

[23] Hud 47

[24] Yusuf 101

[25] Ibrahim 38

[26] Ibrahim 40

[27] Isra 80

[28] Kehf 10

[29] Taha 25-35

[30] Taha 114

[31] Enbiya 87

[32] Enbiya 89

[33] Muminun 97,98

[34] Muminun 118

[35] Furkan 65

[36] Furkan 74

[37] Şuara 78-89

[38] Neml 19

[39] Mumin 7-9

[40] Hașr 10

[41] Mumtehine 4,5

[42] Buruj 16

[43] Kaf 16

[44] Rahman 29

[45] Bakara 186

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)