Povestea lui Adam și Eva

Postat deAlina in Credinta in Profetipe 22.10.2011,0 comentarii


 Vom relata pentru început acele versete pe care Allah Preaînaltul le-a grăit cu referire la începuturile rasei umane: povestea lui Adam și Eva. Versetele ne dezvăluie amănunte referitoare la prima creație și la scopul existenței umane.

â"”Å  "Şi când Stăpânul tău le-a zis îngerilor: "Voi să pun pe pământ un înlocuitor [khalifa]", i-au răspuns: "Să pui pe cineva care să facă stricăciune pe el și să pricinuiască vărsare de sânge, când noi í…¢ie îți aducem slavă și pe Tine Te venerăm cu sfințenie?". Şi a zis: "Eu știu ceea ce voi nu știți" ~ Şi l-a învățat pe Adam numele tuturor lucrurilor. Apoi le-a arătat îngerilor și le-a zis: "Vestiți-Mi Mie numele acestora, dacă voi sunteți întru dreptate!". â"”Å  [Coran 2:30,31]

â"”Å  I-au răspuns ei: "Mărire í…¢ie! Nu avem știre decât de ceea ce Tu ne-ai învățat, căci Tu ești Atoateștiutor [și] Înțelept" ~ Şi i-a zis El: "O, Adam, vestește-le numele lor!" Şi după ce le-a vestit numele lor, le-a zis: "Nu v-am spus că Eu le știu pe cele tainice din ceruri și de pe pământ, după cum știu ceea ce dezvăluiți și ceea ce ascundeți?" ~ Şi atunci când am spus îngerilor: "Prosternați-vă dinaintea lui Adam!" Şi s-au prosternat ei, în afară de Iblis, care nu a voit, ci s-a semețit și a rămas printre cei necredincioși." â"”Å [Coran 2:32-34]

â"”Å  Şi zis-am Noi: "O, Adam, sălășluiește tu împreună cu soața ta în această grădină! Mâncați din ea pe îndestulate, ori de unde voiți, dar să nu vă apropiați de acest pom, pentru ca să nu fiți dintre cei nedrepți!" ~ Şeitan i-a ademenit [să mănânce] din el și i-a scos pe ei de unde se aflau. Şi le-am zis lor: "Coborâți și dușmani vă veți fi unul altuia! Şi veți avea pe pământ un sălaș și cele trebuincioase până la un timp!" ~ Adam a primit de la Domnul său cuvinte [cucare să se roage] și [El] l-a iertat, căci El este Iertător, Îndurător. â"”Å  [Coran 2:35-37]

â"”Å  Am zis: "Coborâți [din Rai] cu toții și când va veni pentru voi de la mine o Călăuzire, cei care vor urma Călăuzirea Mea nu vor avea a se teme și nici nu se vor întrista. ~ Iar aceia care nu cred și iau semnele Noastre drept minciuni, aceia fi-vor părtașii Focului și în el veșnic se vor afla". â"”Å  [Coran 2:38,39]

Allah Preaînaltul a grăit:

â"”Å  "Înaintea lui Allah, Isus este asemenea lui Adam, pe care El l-a făcut din lut și apoi i-a zis lui "Fii" și el a fost." â"”Å  [Coran 3:59]

Şi El a grăit în Surat An-Nisa:

â"”Å  "O, voi, oameni! Fiți cu frică de Domnul vostru care v-a făcut dintr-o singură ființă și a făcut din aceasta și pe perechea ei și care a răspândit din cele două [ființe] mulți bărbați și femei! Fiți cu frică de Allah în numele căruia vă conjurați [unii pe alții] și [fiți cu frică de ruperea] legăturilor de rudenie, căci Allah este Veghetor peste voi!"â"”Å [Coran 4:1]

De asemenea Allah a grăit:

â"”Å  "El este Cel care v-a creat dintr-un singur suflet și din el a făcut-o și pe perechea lui, lângă care el să poată găsi liniște. Şi când el s-a împreunat cu ea, a purtat ea o sarcină ușoară și putea umbla cu ea. Dar când s-a simțit mai grea, au strigat ei amândoi [rugându-se] către Allah, Domnul lor: "De ne vei dărui un [copil] bun, vom fi noi dintre cei mulțumitori!"." â"”Å [Coran 7:189]

Şi El a grăit:

â"”Å  "Noi v-am creat și v-am dat chip și le-am zis apoi îngerilor: "Prosternațivă înaintea lui Adam!" Şi s-au prosternat ei, afară de Iblis, care nu a fost printer cei care s-au prosternat. ~ L-a întrebat: "Ce te-a oprit să te prosternezi, când ți-am poruncit?" A răspuns: "Eu sunt mai bun decât el! Pe mine m-ai făcut din foc, iar pe el l-ai făcut din lut!" ~ A grăit [Allah]: "Coboară de aici, ca să nu te mai arăți semeț aici! Deci ieși afară și tu vei fi dintre cei vrednici de dispreț!". â"”Å  [Coran 7:11-13]

â"”Å  "A răspuns: "Dă-mi un răgaz până în Ziua când vor fi înviați [din morți]!" ~ A grăit [Allah]: "Vei fi dintre aceia cărora li se va da păsuire!" ~ A zis [Iblis]: Pentru că m-ai ademenit, îi voi pândi pe ei pe drumul Tău cel drept ~ Şi îi voi împresura în valuri, din față și din spatele lor, de la dreapta și de la stânga lor, și nu-i vei afla pe cei mai mulți dintre ei mulțumitori" ~ A grăit [Allah]: "Ieși de aici, disprețuit și alungat! Cât despre aceia dintre ei care te vor urma, voi umple Gheena cu voi toți!"â"”Å  [Coran 7:14-18]

â"”Å  "Iar tu, o, Adam! Sălășluiește tu împreună cu soața ta în Rai! Mâncați voi ori de unde voiți, însă nu vă apropiați de acest pom, căci altfel veți fi dintre cei nelegiuiți!" ~ Dar Şeitan i-a ispitit, voind să le arate goliciunile care le fuseseră ascunse, zicând: "Domnul vostru nu v-a oprit de la acest pom decât pentru ca voi să nu deveniți îngeri și să nu fiți nemuritori!" ~ Şi el s-a juruit lor: "Eu sunt pentru voi un bun sfătuitor!"â"”Å  [Coran 7:19-21]

â"”Å  "Așadar, el i-a înșelat prin amăgire. Şi când ei au gustat din acel pom, li s-au descoperit goliciunile lor și au început să-și pună peste ele frunze din Grădină. Şi Domnul lor i-a chemat [zicându-le]: "Oare nu v-am oprit Eu de la acest pom și nu v-am spus Eu că Şeitan vă este vouă dușman mărturisit?" ~ Şi au răspuns ei: "Doamne, am fost nedrepți cu sufletele noastre și dacă nu ne ierți și nu Te înduri de noi, vom fi printre cei pierduți" ~ Le-a spus [Allah]: Coborâți! Vă veți fi dușmani unul altuia și pe pământ veți avea sălaș și plăcere până la un timp!" ~Apoi [a mai] grăit: "Pe el veți trăi, pe el veți muri și din el veți fi voi scoși! â"”Å  [Coran 7:22-25]

Iar în alte versete a grăit:

â"”Å  "Noi l-am făcut pe om din lut tare, provenit dintr-un nămol moale, ~ Iar pe djinn l-am făcut și mai înainte, din focul fierbinte. ~ Şi [adu-ți aminte] când a zis Domnul tău îngerilor: "Eu am să fac un om din lut tare, provenit dintr-un nămol moale, ~ Iar când îl voi face și voi sufla în el din duhul Meu, voi să cădeți dinaintea lui, prosternându-vă!" ~ Şi s-au prosternat toți îngerii laolaltă."â"”Å  [Coran 15:26-30]

â"”Å  "Afară de Iblis, care s-a împotrivit să fie împreună cu cei ce s-au prosternat. ~ Atunci a zis: "O, Iblis! De ce nu ești tu împreună cu cei care se prosternează?" ~ I-a răspuns: "Eu nu mă voi prosterna dinaintea unui om pe care l-ai făcut din lut tare, provenind dintr-un nămol moale!" ~ A zis: "Ieși din el și vei fi tu izgonit! ~ Şi blestemul [să fie] asupra ta până în Ziua Judecății" ~ Dar el a zis: "Doamne, dă-mi mie păsuire până în ziua în care ei vor fi înviați!"â"”Å  [Coran 15:31-36]

Allah de asemenea a grăit:

â"”Å "Şi când Noi le-am zis îngerilor: "Prosternați-vă înaintea lui Adam", s-au prosternat ei, afară de Iblis, care a zis: "Să mă prosternez eu dinaintea aceluia pe care L-ai creat din lut?"â"”Å  [Coran 17:61]

â"”Å  "Şi când Noi le-am spus îngerilor: "Prosternați-vă dinaintea lui Adam!", s-au prosternat ei, afară de Iblis care era dintre djinni și nu s-a supus poruncii Domnului său. Îi luați voi pe el și pe urmașii lui drept ocrotitori în locul Meu, când ei vă sunt vouă dușmani? Acesta este rău schimb pentru nelegiuiți!" â"”Å  [Coran 18:50]

În Surat Ta-Ha, Allah a grăit:

â"”Å  "Noi am încheiat un legământ cu Adam mai înainte, însă el l-a uitat și Noi nu am aflat în el tărie. ~ Şi când Noi le-am zis îngerilor: "Prosternați-vă dinaintea lui Adam!", s-au prosternat ei, afară de Iblis, care s-a împotrivit. ~ Atunci am zis Noi: "O, Adam, acesta vă este vrăjmaș ție și soaței tale. [Fiți cu grijă] să nu vă scoată pe voi din Rai și să fii tu nefericit! ~ El este pentru tine; pentru ca să nu-ți fie foame în el și să nu fii gol, ~ Pentru ca să nu-ți fie ție sete în el și să nu te lovească dogoarea soarelui".â"”Å  [Coran 20:115-119]

â"”Å  "Şi l-a ispitit pe el Şeitan, zicându-i: "O, Adam, vrei tu să-ți arăt pomul veșniciei și împărăția care nu piere?" ~ Şi au mâncat ei doi din el și li s-a arătat goliciunea lor și au început să coasă, pentru a se acoperi, frunze din Rai. Adam s-a revoltat, așadar, împotriva Domnului său și a ajuns în rătăcire. ~ Apoi l-a ales pe el Domnul său, l-a iertat pe el și l-a călăuzit." â"”Å  [Coran 20:120-122]

â"”Å  El a zis: "Coborâți amândoi din el [din Paradis]! Vă veți fi toți dușmani unul altuia! Apoi, dacă va mai veni la voi o călăuzire din partea Mea, acela care va urma calea Mea cea dreaptă nu va rătăci și nu va fi nefericit. ~ Însă acela care se va îndepărta de la Pomenirea Mea va avea parte de o viață grea și în Ziua Învierii îl vom aduce pe el orb la adunare. ~ El va zice: "Doamne, de ce m-ai adus pe mine orb, la adunare, după ce mai înainte am fost eu bine-văzător?" ~ Îi va zice lui: "Așa cum versetele Noastre au venit la tine, iar tu le-ai uitat, așa și tu ești astăzi uitat!" â"”Å  [Coran 20:123-126]

Aceasta a fost povestea lui Adam, relatată în diverse versete ale nobilului Coran. Noi ne-am referit deja la toate acestea în Cartea noastră, Tefsir ("Traducerea sensurilor Coranului").

În această carte vom vorbi despre sensurile acestor versete, referindu-ne și la alte relatări ~Hadisuri) spuse de profetul nostru Muhammed - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască.

Allah Preamăritul ne-a revelat că li s-a adresat îngerilor astfel: "Voi să pun pe pământ un înlocuitor." [2:30] Şi-a exprimat dorința Sa de a-l crea pe Adam și pe soața sa, din care se va naște generație după generație, după cum a grăit Allah într-un alt verset: â"”Å  "El este acela care v-a făcut pe voi urmași pe pământ"  â"”Å  [Coran 6:165]

De asemenea, Allah a grăit:

â"”Å  "Nu este El Cel care răspunde aceluia care este la nevoie, când Îl cheamă, și îndepărtează răul și vă face pe voi urmași pe pământ? Oare există altă divinitate alături de Allah? Numai rareori vă aduceți voi aminte!" â"”Å  [Coran 27:62]

Allah și-a înștiințat așadar îngerii despre scopul creației lui Adam și Eva. Îngerii au căutat să afle mai multe informații despre Înțelepciunea Divină a creării lui Adam, dar nu în sensul de protest sau de înjosire a rasei umane, așa cum ar putea unii răstălmăci. Ei au spus: "Să pui pe cineva care să facă stricăciune pe el și să pricinuiască vărsare de sânge...?" [2:30]

Qatada a spus că îngerii știau că așa se va întâmpla, căci observaseră acest lucru la alte creaturi ce au trăit pe pământ înainte de Adam, și anume djinnii.

Abdullah bin Omar a zis: "Djinnii au trăit pe pământ cu aproximativ 2.000de ani înainte de Adam și au "pricinuit vărsare de sânge". Allah a trimis o ceată de îngeri care i-a alungat pe insulele îndepărtate."

În continuare, în versetul din Coran se spune: "noi í…¢ie Îți aducem slavă și pe Tine Te venerăm cu sfințenie" [2:30], ceea ce înseamnă că noi ~n.t. îngerii) întotdeauna te slăvim pe Tine și nici unul dintre noi nu ți-a arătat vreodată nesupunere. Dacă prin crearea lui Adam și a soaței lui ai dorit ca ei să te slăvească, atunci noi suntem aici. Fără încetare, zi și noapte, te slăvim pe Tine.

Şi a zis: "Eu știu ceea ce voi nu știți", ceea ce înseamnă că numai la Allah se află cea mai bună cunoaștere în legătură cu scopul creației acestora despre care ei nu aveau nici o știință. Şi vor fi profeți, mesageri, drept-credincioși, martiri și evlavioși printre aceștia.

Apoi Allah Preaputernicul le-a explicat rangul lui Adam asupra îngerilor în ceea ce privește cunoașterea și a zis: "Şi l-a învățat pe Adam numele tuturor lucrurilor" [2:31]

Ibn Abbas a zis: "Acestea sunt numele acelor obiecte prin intermediul cărora oamenii recunosc lucrurile și comunică, folosindu-le, în viața lor cotidiană, indiferent dacă sunt mari sau mici, precum: făpturile umane, animalele, pământul, terenurile, apele, munții, cămila, măgarul și altele asemănătoare acestora."

Mujahid a zis: "El l-a învățat numele fiecărui fel de mâncare și fiecărui vas. L-a învățat numele fiecărui animal, fiecărei păsări și fiecărui lucru." Astfel au spus și Sa'id bin Jubair, Qatada și alții.

Rabi' a spus: "El i-a învățat numele îngerilor." Totuși, de preferat este opinia conform căreia Allah l-a învățat numele fiecărei creații și a atribuției fiecăreia, indiferent dacă aceasta este cea mai mică dintre lucruri sau cea mai mare, așa cum a fost preluată de Ibn Abbas.

Anas bin Malik a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască - a spus: "Cei credincioși se vor strânge în Ziua Judecății și vor spune: «Dacă am putea căuta mijlocire la Allah!» Vor veni atunci la Adam și vor spune: «Tu ești părintele omenirii. Allah cu Mâna Sa te-a creat pe tine și apoi le-a cerut îngerilor să se prosterneze înaintea ta și te-a învățat numele fiecărui lucru...»." ~convenit)

"Apoi le-a arătat îngerilor și le-a zis: "Vestiți-Mi Mie numele acestora, dacă voi sunteți întru dreptate!"." [2:31]

Hasan Basri spune: "Când Allah a dorit să îl creeze pe Adam, îngerii au spus: «Stăpânul nostru nu creează nici o făptură dacă noi suntem cu mai multă știință decât acea făptură.» Şi astfel au fost supuși unei probe și din acest motiv . El a grăit: «dacă voi sunteți întru dreptate»."

Îngerii au spus: "Mărire í…¢ie! Nu avem știre decât de ceea ce Tu ne-ai învățat, căci Tu ești Atoateștiutor [și] Înțelept" [2:32] Acest verset înseamnă că numai Tu Allah ești slăvit și nimeni nu poate dobândi din știința Ta în afară de ceea ce Tu l-ai învățat. Într-un alt verset, Allah a grăit: "Şi ei nu pricep nimic din știința Sa în afară de ceea ce El voiește." [2:255]

În Coran se spune: "Şi i-a zis El: "O, Adam, vestește-le numele lor!" Şi după ce le-a vestit numele lor, le-a zis: "Nu v-am spus că Eu le știu pe cele tainice din ceruri și de pe pământ, după cum știu ceea ce dezvăluiți și ceea ce ascundeți?" [2:33], ceea ce înseamnă că Eu le știu pe cele nevăzute și pe cele tăinuite din această existență, așa cum știu și dezvăluirile fiecărei făpturi.

Se spune de asemenea că prin: "știu ceea ce dezvăluiți", Allah a dorit să combată plângerea pe care au avut-o îngerii atunci când au spus: "Să pui pe cineva care să facă stricăciune pe el". Şi când a spus: "și ceea ce tăinuiți" s-a referit la atitudinea lui Iblis care nu s-a purtat așa cum trebuie și a afișat aroganță și invidie împotriva lui Adam. Aceasta este părerea lui Sa'id bin Jubair, Mujahid, Dahhakși Thauri. Aceasta este opinia pe care a preferat-o Ibn Jarir.

Abdul-Aliiah, Rabi, Hasan și Qatada au spus că "și ceea ce tăinuiți" se referă la ceea ce îngerii au spus: "Domnul nostru nu creează nici o făptură dacă noi suntem cu mai multă știință decât acea făptură."

"Şi atunci când am spus îngerilor: "Prosternați-vă dinaintea lui Adam!" Şi s-au prosternat ei, în afară de Iblis, care nu a voit, ci s-a semețit și a rămas printre cei necredincioși" [2:34] Acest verset este o mare onoare pe care Allah i-a acordat-o lui Adam după ce El l-a creat cu Mâna Sa și a suflat în el din duhul Său. Şi într-un alt verset a spus: "Iar când îl voi face și voi sufla în el din duhul Meu, voi să cădeți dinaintea lui, prosternându-vă!" [15:29] Așadar, acestea sunt cele patru onoruri: l-a creat, a suflat în el din duhul Său, le-a cerut îngerilor să se prosterneze înaintea lui și l-a învățat numele lucrurilor.

Când Adam l-a întâlnit pe Moise în "Adunarea Prea-cucernică", Moise i-a spus: "Tu ești Adam, părintele omenirii, pe care Allah l-a creat cu Mâna Sa, a suflat în tine din duhul Său, le-a cerut îngerilor să se prosterneze înaintea ta și te-a învățat numele tuturor lucrurilor."

Astfel vor spune și oamenii în Ziua Învierii când se va apropia Adam ca mijlocitor [între ei și Allah], așa cum vom discuta mai târziu, In șa Allah.

Într-un alt verset, Allah a grăit:

â"”Å  Noi v-am creat și v-am dat chip și le-am zis apoi îngerilor: "Prosternați-vă înaintea lui Adam!" Şi s-au prosternat ei, afară de Iblis, care nu a fost printre cei care s-au prosternat ~ L-a întrebat: "Ce te-a oprit să te prosternezi, când ți-am poruncit?" A răspuns: "Eu sunt mai bun decât el! Pe mine m-ai făcut din foc, iar pe el l-ai făcut din lut!" â"”Å  [Coran 7:11,12]

Iblis a dorit să spună că s-a privit pe sine din punctul de vedere al asemănării dintre el însuși și Adam. S-a văzut pe sine mai nobil decât Adam, și astfel a refuzat să se prosterneze înaintea lui, cu toate că era o Poruncă Divină, după cum le-a fost cerut îngerilor. Dacă comparația este preferabilă versetului atunci aceasta nu va rezista. Chiar și în acest caz, comparația în sine a reprezentat o concluzie greșită, căci pământul este mult mai folositor și mai bun decât focul, căci în pământ găsim trăsături precum: seninătate, blândețe, stăruință și prosperitate. În foc găsim însă frivolitate, neliniște și incandescență.

În orice caz, Adam are onoarea de a fi creat de Mâna lui Allah și de a se fi suflat în el din duhul Său. Şi astfel Allah le-a poruncit îngerilor să se prosterneze înaintea lui, așa cum reiese clar din versetul:

â"”Å  "Şi [adu-ți aminte] când a zis Domnul tău îngerilor: "Eu am să fac un om din lut tare, provenit dintr-un nămol moale, ~ Iar când îl voi face și voi sufla în el din duhul Meu, voi să cădeți dinaintea lui, prosternându-vă!" ~ Şi s-au prosternat toți îngerii laolaltă, ~ Afară de Iblis, care s-a împotrivit să fie împreună cu cei ce s-au prosternat. ~ Atunci a zis: "O, Iblis! De ce nu ești tu împreună cu cei care se prosternează?" ~ I-a răspuns: "Eu nu mă voi prosterna dinaintea unui om pe care l-ai făcut din lut tare, provenind dintr-un nămol moale!" ~ A zis: "Ieși din el și vei fi tu izgonit! ~ Şi blestemul [să fie] asupra ta până în Ziua Judecății" â"”Å  [Coran 15:28-35]

Iblis a meritat un astfel de tratament din partea lui Allah deoarece l-a înjosit pe Adam, s-a purtat trufaș și nu s-a supus poruncii Sale. Iblis a început să ofere scuze superficiale, deși scuzele lui erau mai groaznice decât păcatele săvârșite. Așa cum este menționat în Coran:

â"”Å  Şi când Noi le-am zis îngerilor "Prosternați-vă înaintea lui Adam", s-au prosternat ei, afară de Iblis, care a zis: "Să mă prosternez eu dinaintea aceluia pe care L-ai creat din lut?" ~ Şi a mai zis el: "Îl vezi pe acela pe care l-ai cinstit mai mult decât pe mine? Dacă Tu îmi vei da răgaz până în Ziua Învierii, îi voi aduce pe toți urmașii lui sub stăpânirea mea, afară de puțini [dintre ei]". ~ A zis: "Pleacă! Şi cine te va urma pe tine dintre ei, Gheena va fi răsplata voastră - bogată răsplată! ~ Tulbură-i cu glasul tău pe aceia care poți dintre ei și adu-I împotriva lor pe călăreții tăi și pe pedestrașii tăi! Fă-te părtaș cu ei la bunurile lor și la copiii lor și fă-le lor făgăduințe!" Însă nu făgăduiește Şeitan decât numai ca să înșele! ~ "Asupra robilor Mei tu nu vei avea putere!" Şi Domnul tău este de ajuns ca Ocrotitor! â"”Å  [Coran 17:61-65]

În Surat Al-Kahf ~"Peștera", Allah a spus:

â"”Å  "Şi când Noi le-am spus îngerilor: "Prosternați-vă dinaintea lui Adam!", s-au prosternat ei, afară de Iblis care era dintre djinni și nu s-a supus poruncii Domnului său. Îi luați voi pe el și pe urmașii lui drept ocrotitori în locul Meu, când ei vă sunt vouă dușmani? Acesta este rău schimb pentru nelegiuiți!" â"”Å  [Coran 18:50]

Aceasta înseamnă că intenționat nu s-a supus poruncii lui Allah. Compoziția naturii sale l-a condus pe o cale greșită, căci a fost făcut din foc. De la A'ișa s-a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască - a spus: "Îngerii sunt creați din lumină și djinnii sunt creați din foc. Şi Adam este creat din ceea ce v-a fost descris vouă." ~Sahih Muslim)

Hasan Basri a zis: "Niciodată Iblis nu s-a numărat printre îngeri." Şi Şahr bin Haușa a spus: "El a fost unul dintre djinni. Când au făcut stricăciuni pe pământ, Allah a trimis asupra lor o ceată de îngeri care i-a ucis și i-a făcut să fugă în insule îndepărtate. Iblis a fost unul dintre cei capturați și dus spre ceruri; și acolo a rămas. Când îngerilor li s-a poruncit să se prosterneze înaintea lui Adam, el a refuzat să facă acest lucru."

În Surat Sad, Allah a grăit:

â"”Å  "Când Domnul tău le-a zis îngerilor: "Eu voi crea un om din lut! ~ Când Eu îl voi fi plăsmuit și voi fi suflat în el din duhul Meu, voi să cădeți dinaintea lui, prosternându-vă!" ~ Şi s-au prosternat toți îngerii laolaltă, ~ Afară de Iblis, căci el s-a arătat trufaș și a devenit unul dintre cei care au tăgăduit credința. ~ [Allah] a zis: "O, Iblis! Ce te-a împiedicat pe tine să te prosternezi dinaintea a ceea ce Eu am plămădit cu mâinile Mele? Te-ai semețit tu ori te-ai socotit tu printre cei înalți?" ~ A zis [Iblis]: "Eu sunt mai bun decât el! Pe mine m-ai plămădit din foc, în vreme ce pe el l-ai plămădit Tu din lut!"." â"”Å  [Coran 38:71-76]

Şi în Surat Al-A'raf Allah a grăit:

â"”Å  "A zis [Iblis]: "Pentru că m-ai ademenit, îi voi pândi pe ei pe drumul Tău cel drept ~ Şi îi voi împresura în valuri, din față și din spatele lor, de la dreapta și de la stânga lor, și nu-i vei afla pe cei mai mulți dintre ei mulțumitori". â"”Å  [Coran 7:16,17]

Este evident că cel binecuvântat este cel ce se opune căii urmate de Satana, iar cel condamnat este cel ce urmează calea lui.

Imamul Ahmed a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască - a spus: "Satana stă în așteptarea omului la fiecare drum al său."

Exegeții Coranului au păreri diferite în privința acelor îngeri cărora le-a fost poruncit să se prosterneze înaintea lui Adam. "Au fost îngerii în general, așa cum indică versetele cu referire la acest lucru?" - aceasta este și părerea majorității exegeților. "Sau numai îngerilor de pe pământ li s-a poruncit să se prosterneze înaintea lui Adam?"

Contextul următor susține opinia majorității, așa cum am observat și în versetul anterior, cât și în Hadisul ce urmează: "...și El a făcut ca îngerii să se prosterneze înaintea lui."

Allah a grăit către Iblis: "Coboară de aici" [7:13] și "Ieși de aici" [7:18], ceea ce indică cu claritate faptul că acesta se afla în Paradis și că Allah i-a poruncit să coboare de acolo. Este de asemenea o indicație a faptului că acesta a decăzut din poziția și demnitatea ce i-au fost conferite datorită dedicării întru Allah, fiind asemenea îngerilor în ceea ce privește supunerea și slăvirea. Această poziție demnă i-a fost retrasă după ce a arătat trufie, invidie și nesupunere în fața Domnului său și a fost alungat pe pământ în umilință deplină.

Allah Preaputernicul i-a poruncit lui Adam și soaței sale să sălășluiască în Paradis și a zis:

â"”Å  Şi zis-am Noi: "O, Adam, sălășluiește tu împreună cu soața ta în această grădină! Mâncați din ea pe îndestulate, ori de unde voiți, dar să nu vă apropiați de acest pom, pentru ca să nu fiți dintre cei nedrepți!" â"”Å [Coran 2:35]

În Surat Al-A'raf Allah a grăit:

â"”Å  A grăit [Allah]: "Ieși de aici, disprețuit și alungat! Cât despre aceia dintre ei care te vor urma, voi umple Gheena cu voi toți! ~ Iar tu, o, Adam! Sălășluiește tu împreună cu soața ta în Rai! Mâncați voi ori de unde voiți, însă nu vă apropiați de acest pom, căci altfel veți fi dintre cei nelegiuiți!" â"”Å  [Coran 7:18,19]

De asemenea, în Surat Ta-Ha, Allah a grăit:

â"”Å  Şi când Noi le-am zis îngerilor: "Prosternați-vă dinaintea lui Adam!", s-au prosternat ei, afară de Iblis, care s-a împotrivit. ~ Atunci am zis Noi: "O, Adam, acesta vă este vrăjmaș ție și soaței tale. [Fiți cu grijă] să nu vă scoată pe voi din Rai și să fii tu nefericit! ~ El este pentru tine; pentru ca să nu-ți fie foame în el și să nu fii gol, ~ Pentru ca să nu-ți fie ție sete în el și să nu te lovească dogoarea soarelui". â"”Å  [Coran 20:116-119]

Dacă citim cu atenție versetele prezentate mai înainte, ajungem la concluzia că Eva (Hauua) a fost creată înainte ca Adam să intre în Paradis și să i se poruncească să sălășluiască acolo, iar versetul acesta grăiește fără nici o urmă de îndoială: "O, Adam! Sălășluiește împreună cu soața ta în Paradis."

Suddi a relatat prin intermediul lui Abu Salih și Abu Malik de la Ibn Abbas și Ibn Mas'ud și, de asemenea, și de la alți companioni următoarele: "Iblis a fost alungat din Paradis și lui Adam i s-a permis să sălășluiască acolo. A colindat singur prin Paradis de vreme ce nu avea pereche lângă care să poată găsi alinare. Odată însă a adormit, iar când s-a trezit a găsit șezând alături de el o femeie pe care Allah o crease din coasta sa. Adam a întrebat-o: «Cine ești tu?» Ea a răspuns: "O femeie." Şi a întrebat-o din nou: «De ce ai fost creată?» Ea a răspuns: «Pentru ca lângă mine să poți găsi liniște.» Îngerii, care erau conștienți de știința lui Adam, l-au întrebat: í‚«Care este numele ei, o, Adam?» El a răspuns: «Eva ~Hauua).» Ei l-au întrebat: í‚«De ce Hauua?» Adam a răspuns: «Fiindcă a fost creată dintr-un lucru viu!»"

Şi Muhammed bin Ishaq a relatat, preluând de la Ibn Abbas: "Ea a fost creată din cea mai mică coastă ce se află în partea sa stângă, în timp ce Adam dormea, și apoi acel gol a fost umplut cu carne."

Găsim o confirmare a acestui lucru în Coran:

â"”Å  "O, voi, oameni! Fiți cu frică de Domnul vostru care v-a făcut dintr-o singură ființă și a făcut din aceasta și pe perechea ei și care a răspândit din cele două [ființe] mulți bărbați și femei! Fiți cu frică de Allah în numele căruia vă conjurați [unii pe alții] și [fiți cu frică de ruperea] legăturilor de rudenie, căci Allah este Veghetor peste voi!" â"”Å  [Coran 4:1]

... și de asemenea și din acest verset care spune:

â"”Å  El este Cel care v-a creat dintr-un singur suflet și din el a făcut-o și pe perechea lui, lângă care el să poată găsi liniște. Şi când el s-a împreunat cu ea, a purtat ea o sarcină ușoară și putea umbla cu ea. Dar când s-a simțit mai grea, au strigat ei amândoi [rugându-se] către Allah, Domnul lor: "De ne vei dărui un [copil] bun, vom fi noi dintre cei mulțumitori!". â"”Å  [Coran 7:189]

Profetul Muhammed - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască - a relatat: "Purtați-vă frumos cu femeile, căci femeia a fost creată dintr-o coastă, și cu adevărat cea mai încovoiată coastă este cea mai puternică. Dacă doriți să o îndreptați, o veți frânge; iar de o lăsați ~așa cum este), va rămâne îndoită, așa că impuneți-vă unii altora să vă purtați frumos cu femeile." ~relatat de Al-Bukhari)

Părerile exegeților diferă cu referire la semnificația acestui verset: "Dar să nu vă apropiați de acest pom" [2:35] Unii au sugerat că acest pom este vița de vie. Evreii au interpretat ca fiind grâul. Wahb bin Munabbih a zis: "Semințele sale sunt mai moi decât untul și mai dulci decât mierea."

Abu Malik a spus că era vorba de palmier, în timp ce Mujahid a sugerat că era smochinul, aceasta fiind și părerea lui Ibn Qatada și a lui Ibn Juraij. Abul-Alia a spus că acesta era un fel de pom din care dacă o persoană mânca din rodul său atunci aceasta excreta și trebuia să-și ușureze intestinul, iar Paradisul nu era un loc în care să faci aceasta. Toate aceste diferențe de opinie sunt destul de apropiate prin natura lor. Cu toate acestea, Allah nu a specificat numele pomului și l-a făcut să rămână necunoscut, iar de ar fi fost de folos ~cunoașterea numelui), atunci ni l-ar fi dezvăluit. Da, există o diferență de opinie referitoare la locul unde s-a aflat acest Paradis și aceasta trebuie clarificată. Unde s-a aflat Paradisul? În ceruri sau pe pământ? Majoritatea învățaților sunt de părere că acest Paradis s-a aflat în ceruri; și a fost numit Jannatul-Maua ~Grădina locuită). Această opinie este susținută și de versetele din Coran și de Hadisuri. Se spune: "Şi Noi am spus: «O, Adam! Sălășluiește tu împreună cu soața ta în aceasta Grădină»"

Profetul a spus: "Allah îi va aduna pe oameni astfel că cei credincioși vor sta în picioare atunci când Paradisul va fi adus mai aproape de ei. Vor veni la Adam și vor spune: «O, părinte al nostru! Deschide pentru noi porțile Paradisului.» Şi el va răspunde: «Oare nu păcatul părintelui vostru a fost cel ce v-a alungat din Paradis?»" ~Sahih Muslim)

Această relatare este o dovadă clară că este vorba despre Jannatul- Maua, însă această opinie nu este susținută de unii exegeți. Aceștia au spus: "Dacă ar fi fost "Grădina locuită", lui Adam nu i s-ar fi interzis să mănânce din acel pom. Şi acesta a fost locul în care Adam a adormit și a fost alungat și unde Iblis a reușit să intre. Aceste lucruri contrazic faptul că era Grădina locuinței veșnice. Această opinie este susținută și de versetele din Tora."

Așadar, există două păreri diferite în ceea ce privește Paradisul în care au locuit Adam și Eva. Prima opinie, așa cum am văzut și mai înainte, spune că este "Grădina locuită", Raiul. Cea de-a doua însă se referă la un Paradis creat special pentru Adam și Eva care să reprezinte locul încercării lor. "Grădina locuită" este locul în care se înfăptuiesc numai fapte bune. Există multiple diferențe în ceea ce privește locul unde se află acel Paradis. Hasan Basri a spus că acesta era în ceruri, de vreme ce Allah le-a cerut să coboare din el. Cea de-a doua opinie susține faptul că acesta se afla pe pământ, deoarece acolo Allah i-a supus unei încercări, interzicându-le lor un anumit pom. Această întâmplare a avut loc după ce lui Iblis i s-a poruncit să se prosterneze înaintea lui Adam. Așa spune Ibn Yahia. Însă numai la Allah se află Adevărul.

Cei ce susțin cea de-a doua părere au ridicat o întrebare ce necesită răspuns. Ei au zis: "Nu există nici o îndoială că Allah l-a alungat pe Iblis atunci când a refuzat să se supună poruncii Divine; și i s-a spus să iasă de acolo. Această poruncă nu a fost precum regulile religioase opționale în care orice nesupunere poate fi permisă. Aceasta a fost o Poruncă Divină prestabilită care nu putea fi încălcată. Din acest motiv Allah a grăit:

 â"”Å  "Ieși de aici, disprețuit și alungat!" â"”Å  [Coran 7:18]

Sau așa cum a grăit într-un alt verset:

â"”Å  "Coboară de aici, ca să nu te mai arăți semeț aici!" â"”Å  [Coran 7:13]

Şi a zis:

â"”Å  "Ieși din el și vei fi tu alungat." â"”Å  [Coran 38:77]

Atunci când în Coran se spune "coboară de aici" sau "ieși din el", indiferent de ceea ce se poate înțelege prin "de aici" și "din el", Paradisul sau Raiul, este destul de clar că nu mai există alt loc pentru Iblis în acele locuri din care el a fost alungat, nici unul de durată și nici măcar unul temporar. Ei au zis: "Din versetele din Coran reiese cu claritate faptul că Iblis l-a ispitit pe Adam prin gândurile sale necurate, zicându-i:

 â"”Å  Şi l-a ispitit pe el Şeitan, zicându-i: "O, Adam, vrei tu să-ți arăt pomul veșniciei și împărăția care nu piere?" â"”Å  [Coran 20:120]

.... și de asemenea a zis:

â"”Å  Dar Şeitan i-a ispitit, voind să le arate goliciunile care le fuseseră ascunse, zicând: "Domnul vostru nu v-a oprit de la acest pom decât pentru ca voi să nu deveniți îngeri și să nu fiți nemuritori!" ~ Şi el s-a juruit lor: "Eu sunt pentru voi un bun sfătuitor!" ~ Așadar, el i-a înșelat prin amăgire. Şi când ei au gustat din acel pom, li s-au descoperit goliciunile lor și au început să-și pună peste ele frunze din Grădină. Şi Domnul lor i-a chemat [zicându-le]: ~"Oare nu v-am oprit Eu de la acest pom și nu v-am spus Eu că Şeitan vă este vouă dușman mărturisit?" â"”Å  [Coran 7:20-22]

Din acest verset reiese limpede faptul că Iblis i-a întâlnit în Paradis. S-a spus: "Nu poate fi exclusă posibilitatea că i-a întâlnit în Paradis în timp ce era în trecere pe acolo. Nu indică faptul că el era un locuitor al Paradisului. I-a ispitit cu gândurile sale necurate la poarta Paradisului sau mai jos de aceasta. Totuși aceste răspunsuri trebuie revăzute."

Cei ce au spus că Paradisul se afla pe pământ, s-au bazat pe acest Hadis: "Abdullah, fiul imamului Ahmed, a relatat în cartea Ziyadat, preluând de la Ubai bin Ka'b, că atunci când lui Adam i s-a apropiat ceasul morții, a poftit la strugurii Paradisului. Fiii săi au ieșit să-i găsească pentru el. În drumul lor, s-au întâlnit cu îngeri. Aceștia i-au întrebat: "Încotro vă îndreptați, o, fii ai lui Adam?" Ei au răspuns: "Tatăl nostru a poftit la strugurii Paradisului." Îngerii au răspuns: "Întoarceți-vă, ați îndeplinit dorința sa." Când s-au întors, l-au găsit mort. I-au spălat trupul, l-au îmbălsămat și l-au învelit într-un veșmânt. Atunci a venit Gavriil și i-a condus pe ceilalți îngerii în rugăciunea făcută pentru el și l-au îngropat. Aceștia au zis către fiii lui Adam: «Aceasta este procedura de îngropare pentru morții voștri.»"

Cei ce susțin această opinie au argumentat că nu este posibil ca, atunci când Adam a poftit din nou la strugurii din Paradis, fiii lui să ajungă acolo unde Adam a sălășluit ~în Paradis) și să-i obțină pentru el. Dacă acesta s-ar fi aflat în ceruri, atunci fiii lui Adam nu ar fi plecat să-i caute. Aceasta este așadar o dovadă clară a faptului că Paradisul acesta se afla pe pământ, ci nu în ceruri.

Allah a grăit: "Şi Şeitan i-a ademenit să mănânce din el" [2:36], adică din Paradis, "și i-a scos pe ei de unde se aflau", adică i-a lipsit de binecuvântările, favorurile și bucuriile Divine, suferind greutăți, trudă și necazuri. Acestea s-au întâmplat numai pentru că Iblis i-a ispitit și i-a amăgit cu gândurile sale necurate:

â"”Å  Dar Şeitan i-a ispitit, voind să le arate goliciunile care le fuseseră ascunse, zicând: "Domnul vostru nu v-a oprit de la acest pom decât pentru ca voi să nu deveniți îngeri și să nu fiți nemuritori!" â"”Å  [Coran 7:20]

â"”Å  Şi el s-a juruit lor: "Eu sunt pentru voi un bun sfătuitor" â"”Å  [Coran 7:21]

Satana a jurat solemn pentru a întări cuvintele prin care îi ispitise, precum Allah a grăit într-un alt verset: "Şi l-a ispitit pe el Şeitan, zicându-i: "O, Adam, vrei tu să-ți arăt pomul veșniciei și împărăția care nu piere?" [20:120], adică "să vă conduc eu spre pomul din care dacă mănânci vei câștiga o stare veșnică de fericire și bogăție și vei avea o împărăție care nu va pieri și nici nu va fi distrusă vreodată". Aceasta a fost amăgirea Satanei.

Poate fi vorba despre același pom despre care imamul Ahmed, citându-l pe Abu Huraira, a relatat că Profetul - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască - a spus: "În Paradis există un copac la umbra căruia un călăreț va merge timp de o sută de ani și tot nu va putea să iasă de acolo; acesta este pomul veșniciei."

Versetul următor: "Așadar, el i-a înșelat prin amăgire. Şi când ei au gustat din acel pom, li s-au descoperit goliciunile lor și au început să-și pună peste ele frunze din Grădină. Şi Domnul lor i-a chemat [zicându-le]: "Oare nu v-am oprit Eu de la acest pom și nu v-am spus Eu că Şeitan vă este vouă dușman mărturisit?" [7:22] este asemănător celui din Surat Ta-Ha în care se spune: "Şi au mâncat ei doi din el și li s-a arătat goliciunea lor și au început să coasă, pentru a se acoperi, frunze din Rai. Adam s-a revoltat, așadar, împotriva Domnului său și a ajuns în rătăcire." [20:121]

Eva a fost cea care a mâncat mai întâi din acest pom și tot ea l-a îndemnat pe Adam să mănânce. Există de asemenea un Hadis care susține acest lucru: "De n-ar fi fost fiii lui Israel, mâncarea nu ar fi fost stricată, iar de n-ar fi fost Eva femeile nu și-ar fi înșelat soții." ~relatat de Al-Bukhari)

În Tora se spune că cel ce a îndemnat-o pe Eva să mănânce din pom a fost șarpele. Eva a fost ademenită de vorbele acestuia și a mâncat din el și de asemenea i-a dat și lui Adam să mănânce. În Tora nu există nici o referire la Iblis în privința aceasta. După aceasta, li s-au deschis ochii și au realizat că erau goi. Au luat mai multe frunze de smochini și s-au acoperit cu acestea. În Tora de asemenea se menționează că erau dezbrăcați. Wahb bin Muhammed a zis: "Veșmintele lor constau într-o lumină pe părțile lor intime." Aceste informații ce se găsesc în Tora nu sunt corecte, sunt de fapt o deformare a traducerii. Nu este ușor pentru oricine să traducă dintr-o limbă în alta și este și mai dificil pentru cel ce nu cunoaște limba arabă la perfecție și nu înțelege conținutul unei cărți. Din Coran reiese cu claritate faptul că Adam și Eva erau îmbrăcați, așa cum se spune în versetul următor: "...dezbrăcându-i deveșmintele lor, ca să le arate goliciunile lor!" [7:27]

Ibn Abbas a relatat în legătură cu acest verset că acestea erau frunze de palmier: "...și au început să-și pună peste ele frunze din Grădină." [7:22]

â"”Å  Așadar, el i-a înșelat prin amăgire. Şi când ei au gustat din acel pom, li s-au descoperit goliciunile lor și au început să-și pună peste ele frunze din Grădină. Şi Domnul lor i-a chemat [zicându-le]: "Oare nu v-am oprit Eu de la acest pom și nu v-am spus Eu că Şeitan vă este vouă dușman mărturisit?" ~ Şi au răspuns ei: "Doamne, am fost nedrepți cu sufletele noastre și dacă nu ne ierți și nu Te înduri de noi, vom fi printre cei pierduți" â"”Å [Coran 7:22,23]

Aceste versete reprezintă o dovadă a faptului că și-au recunoscut greșeala și păcatul și s-au căit pentru acestea. Reiese de aici umilința și supunerea lor și nevoia de a căuta adăpost la Allah în vremuri de restriște. Dacă această înțelepciune ar caracteriza fiecare făptură umană, atunci cu siguranță aceasta ar fi binecuvântată în ambele lumi.

â"”Å  Le-a spus [Allah]: "Coborâți! Vă veți fi dușmani unul altuia și pe pământ veți avea sălaș și plăcere până la un timp!" ~ Apoi [a mai] grăit: "Pe el veți trăi, pe el veți muri și din el veți fi voi scoși!" â"”Å  [Coran 7:24]

Aceste versete le sunt adresate lui Adam și Eva, dar și lui Iblis, în sensul că oamenii vor fi dușmanii lui Iblis și el le va fi dușman lor. Se spune că șarpele este de asemenea înțeles prin acesta. Ei au fost condamnați să coboare din Paradis într-o stare de vrăjmășie și ură reciprocă.

Aici este citat un Hadis care susține ideea că șarpele se afla cu ei, iar Profetul - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască - le-a poruncit să omoare șerpii și a spus: "Noi nu am făcut nici o concesie cu ei din moment ce începuserăm lupta împotriva lor." ~Abu Dawud)

În Surat Ta-Ha din Coran se spune: "El a zis: "Coborâți amândoi din el [din Paradis]! Vă veți fi toți dușmani unul altuia!" [20:123] Este o poruncă adresată lui Adam și lui Iblis. Eva l-a urmat pe Adam, iar șarpele l-a urmat pe Iblis. Abu Musa Al-Aș'ari a zis: "Când Allah l-a izgonit pe Adam din Paradis pe pământ, l-a învățat măiestria fiecărui lucru și i-a dăruit roadele Paradisului. Așadar roadele voastre sunt dintre roadele Paradisului, în afară de faptul că roadele voastre se schimbă, în timp ce acestea nu." Profetul - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască - a zis: "Cea mai bună zi în care soarele răsare este ziua de vineri: în acea zi Adam a fost creat, în acea zi a intrat în Paradis; și aceea a fost ziua în care a fost izgonit de acolo și în acea zi Ceasul va veni." ~Sahih Muslim)

Allah a grăit:

â"”Å  "Adam a primit de la Domnul său cuvinte [cu care să se roage] și [El] l-a iertat, căci El este Iertător, Îndurător." â"”Å  [Coran 2:37]

Se spune că aceste cuvinte pe care Adam le-a primit de la Allah sunt de asemenea menționate și în versetul următor:

â"”Å  Şi au răspuns ei: "Doamne, am fost nedrepți cu sufletele noastre și dacă nu ne ierți și nu Te înduri de noi, vom fi printre cei pierduți." â"”Å  [Coran 7:23]

 

Hadisuri cu privire la Crearea lui Adam

 

Imamul Ahmed a relatat de la Abu Musa că Profetul - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască - a zis: "Allah l-a creat pe Adam dintr-o mână de pământ pe care a strâns-o de pe întreaga suprafață a pământului. De aceea urmașii lui Adam s-au născut după firea, culoarea și natura pământului. Şi printre ei sunt cu tenul alb, precum și cu el roșiatic și negru, dar și combinații între acestea. Şi printre ei se găsesc firi rele și firi bune și blânde, dar și aspre." Allah Preaputernicul l-a făcut pe Adam cu Mâna Sa astfel că Iblis nu ar fi trebuit să manifeste vreun fel de semeție. Şi Allah l-a creat pe el făptură umană și a rămas drept trup pământesc timp de 40 de ani. Când îngerii au trecut pe acolo și l-au văzut, s-au înspăimântat. Iblis a fost cel mai înspăimântat dintre ei. A trecut pe lângă el și l-a lovit, iar trupul său a făcut un zgomot asemănător celui pe care îl fac oalele. Si atunci Allah a mentionat urm탣torul verset:

â"”Å  "El l-a creat pe om din lut, asemenea oalelor" â"”Å  [Coran 55:14]

Iblis a zis: "Trebuie s탣 existe un motiv pentru care este creat." Si el va intra prin gura sa si va iesi prin anus. Si atunci le va zice îngerilor: "Nu v탣 temeti de el, c탣ci Domnul vostru este Samad, iar acesta este gol. Dac탣 voi lupta cu el, îl voi distruge."

Când s-a apropiat clipa în care Allah a dorit s탣 sufle asupra sa din duhul S탣u, El le-a gr탣it îngerilor: "Când am suflat asupra lui din duhul Meu, s탣 v탣 prosternati înaintea lui." Când a suflat asupra lui din duhul S탣u, iar duhul a p탣truns prin capul s탣u, Adam a str탣nutat. Îngerii au spus: "Alhamdulilla ~Toat탣 slava se cuvine lui Allah!)" Si el a r탣spuns: "Alhamdulilla". Allah a gr탣it dup탣 aceea: "Rahimaka Rabbuka ~Fie ca Domnul vostru s탣 se îndure de voi!)" Când duhul a intrat în ochii lui, a v탣zut roadele Paradisului si, când a intrat în stomacul s탣u, a poftit la hran탣. Adam a s탣rit în grab탣 s탣 ajung탣 roadele Paradisului înainte chiar ca duhul s탣u s탣 intre în picioare. Aceasta a indicat Allah în versetul de mai jos: "Omul a fost creat din grab탣." [21:37]

Anas a spus c탣 Profetul a zis: "Când Allah l-a creat pe Adam, l-a l탣sat pentru o vreme, atâta timp cât a dorit El s탣 fie. Iblis l-a înconjurat si când a v탣zut c탣 era gol ~pe din탣untru) a realizat c탣 era o f탣ptur탣 ce nu se poate st탣pâni."

Anas a relatat de asemenea c탣 Profetul - Allah s탣-l binecuvânteze si s탣-l miluiasc탣 - a spus: "Când a suflat asupra lui Adam din duhul S탣u, iar duhul a p탣truns în capul s탣u, el a str탣nutat si a zis: "Alhamdulillahi Rabbil-Alamin ~Toat탣 slava se cuvine lui Allah, St탣pânul lumilor!)" Allah i-a r탣spuns astfel: "Yarhamuk- Allah ~Fie ca Allah s탣 pogoare Îndurarea Sa asupra voastr탣!)" ~Sahih de Ibn Hibban)

Abu Huraira a relatat c탣 Profetul - Allah s탣-l binecuvânteze si s탣-l miluiasc탣 - a zis: "Când l-a creat pe Adam, Allah i-a atins cu Mâna Sa spatele. Astfel fiecare suflet ce se va naste din urmasii s탣i pân탣 în Ziua Judec탣tii a iesit din spatele s탣u. În fata privirii fiec탣rui om în parte, Allah a creat o lumin탣 str탣lucitoare si i-a asezat înaintea lui Adam. Adam a zis: «O, Doamne! Cine sunt acestia?» El a gr탣it: «Acestia sunt urmasii t탣i!» A v탣zut printre ei un om a c탣rui lumină i-a plăcut. A întrebat: «O, Doamne! Cine este acesta?» Allah i-a răspuns: «Este un om ce se va ivi la finalul urmașilor tăi și va fi numit David.» El l-a întrebat: «O, Doamne! Ce vârstă i-ai acordat lui?» Allah a grăit: «Şaizeci de ani!» Adam i-a cerut lui Allah: í‚«O, Doamne! Acordă-i din vârsta mea încă patruzeci de ani.»" ~relatat de Ad-Darimi)

Abu Huraira a relatat că Profetul a spus: "Allah l-a creat pe Adam și acesta era înalt de 60 de Dhira'a și apoi i-a spus: «Du-te și salută-i pe acei îngeri și ascultă răspunsul lor, fiindcă acesta va fi salutul tău și salutul urmașilor tăi.» Adam a spus: «Assalamu Aleikum!» Şi ei i-au răspuns la salut astfel: «Assalamu Aleikum ua Rahmatullah!» Astfel că Adam a adăugat și "ua Rahmatullah". Așadar oricine va intra în Paradis, va intra așa cum a intrat și Adam. Şi din vremea aceea omenirea este micșorată ca înălțime până în prezent." ~Sahih Bukhari)

Imamul Malik a spus în cartea sa "Mu'atta" că Omar bin Al-Khattab a fost întrebat în legătură cu acest verset:

â"”Å  "Şi când Domnul Tău a scos urmași din fiii lui Adam, din coastele lor, și le-a cerut să mărturisească ei înșiși, [zicându-le]: "Nu sunt Eu Domnul vostru?", au răspuns ei: "Ba da, facem mărturie!", pentru ca voi să nu spuneți în Ziua Învierii: Noi am fost fără grijă de aceasta!". â"”Å  [Coran 7:172]

Omar a spus: "Am auzit că Profetului - Allah să-l binecuvânteze și să-l miluiască - i s-a pus o întrebare în legătură cu acest verset și a replicat: "Allah l-a creat pe Adam și i-a atins coastele cu Mâna Sa Dreaptă și a luat de acolo ceva din rodul ~prăsila) lui și a zis: "I-am creat pe toți aceștia pentru Paradis și ei vor face faptele celor ce merită un loc în Paradis." Apoi i-a atins din nou coastele și a luat ce mai rămăsese din rodul său și a zis: «Acestea sunt create pentru Iad și vor face faptele celor ce merită un loc în Iad.» Un companion a întrebat: "O, Mesager al lui Allah! Pentru ce se înfăptuiește o faptă?" Profetul a răspuns: "Când Allah creează un om pentru Paradis, El îl înlesnește să înfăptuiască faptele locuitorilor Paradisului până când moare și astfel Allah îl va primi în Paradis pentru înfăptuirea acestora. Iar când Allah creează un om pentru Iad, atunci îl facilitează să înfăptuiască faptele oamenilor Iadului până ce moare și astfel Allah îl va l탣sa s탣 intre în Iad pentru c탣 a comis acele fapte." ~Mu'atta de Malik, a se consulta de asemenea si At-Tirmidhi, Abu Dauud si An-Nasa'i)

Si imamul Ahmed a relatat de la Ibn Abbas c탣 Profetul - Allah s탣-l binecuvânteze si s탣-l miluiasc탣 - a spus: "Allah a luat f탣g탣duința din coastele lui Adam în Ziua Arafa. A scos din coastele lui toți urmaşii pe care îi crease şi i-a scuturat înaintea Sa şi le-a gr탣it astfel: "Nu sunt Eu Domnul vostru?" "Ba da, cu adev탣rat, facem m탣rturie!"; ca s탣 nu spuneți în Ziua Învierii: «Cu siguranț탣 noi n-am avut ştiinț탣 de aceasta.» Sau ca s탣 nu spuneți: «Str탣bunii noştri i-au f탣cut asociați lui Allah şi noi am fost numai urmaşi ai acestora: "Vrei Tu s탣 ne pierzi pentru ceea ce au f탣cut cei mincinoşi?"» [7:172,173]

Majoritatea înv탣țaților care au susținut c탣 Allah a f탣cut un leg탣mânt cu urmaşii lui Adam au susținut de asemenea şi ceea ce a relatat imamul Ahmed de la Anas bin Malik. Acesta din urm탣 a relatat c탣 Profetul - Allah s탣-l binecuvânteze şi s탣-l miluiasc탣 - a spus: "Se va spune unui locuitor al Iadului în Ziua Judec탣ții: «Dac탣 ai fi avut toate lucrurile ce se afl탣 pe p탣mânt, le-ai fi oferit drept r탣scump탣rare pentru tine?» Si acela va r탣spunde: í‚«Da.» Allah va gr탣i: «ţi-am cerut s탣 faci mai puțin decât aceasta. Am luat f탣g탣duința atunci când te aflai în urmaşii lui Adam, şi anume s탣 nu îmi faci Mie asociați. Şi totuşi ai persistat în a-Mi face asociați.»" ~Sahih Al-Bukhari)

Ubai bin Ka'b a spus cu referire la acest verset: "Şi când Domnul T탣u a scos urmaşi din fiii lui Adam, din coastele lor" [7:172] Allah i-a strâns în acea Zi pe toți cei ce vor urma a fi creați pân탣 în Ziua Judec탣ții. I-a creat, le-a dat form탣 şi i-a f탣cut s탣 vorbeasc탣, şi astfel ei au vorbit. A f탣cut cu ei un leg탣mânt şi un jur탣mânt şi i-a f탣cut s탣 depun탣 m탣rturie. "Nu sunt Eu Domnul vostru?" Şi ei au r탣spuns: "Ba da, cu adev탣rat." Şi apoi El le-a zis lor: "Voi face apoi cele şapte ceruri şi cele şapte p탣mânturi pentru a depune m탣rturie împotriva voastr탣 şi îl voi face pe p탣rintele vostru Adam s탣 depun탣 m탣rturie împotriva voastr탣, pentru a nu spune în Ziua Judec탣ții: «Nu am ştiut de aceasta!» Trebuie s탣 ştiți c탣 nu exist탣 alt탣 divinitate în afar탣 de Mine şi nu exist탣 alt St탣pân în afar탣 de Mine. Nu trebuie s탣-mi faceți Mie asociați. V탣 voi trimite vou탣 mesageri ce v탣 vor reaminti de leg탣mântul Meu şi v탣 voi transmite vou탣 Cartea Mea." Ei au r탣spuns: "Facem m탣rturie c탣 Tu eşti Domnul şi St탣pânul nostru. Noi nu avem alt St탣pân în afar탣 de Tine şi nu avem alt탣 divinitate în afar탣 de Tine!" Şi ei toți în acea Zi şi-au m탣rturisit supunerea. El l-a ridicat pe p탣rintele lor Adam şi acesta a privit c탣tre ei. A aflat în ei s탣r탣cie şi bun탣stare, istețime şi urâțenie. El a zis: "O, Doamne! Dac탣 i-ai fi f탣cut pe ei cu aceeaşi asem탣nare şi în acelaşi chip!" Allah a r탣spuns. "Voiesc s탣 fiu sl탣vit!" Adam i-a v탣zut printre aceştia pe profeți, care erau precum nişte l탣mpi str탣lucitoare, înconjurați de lumin탣. Toți aceşti profeți au fost f탣cuți s탣 depun탣 un leg탣mânt în leg탣tur탣 cu misiunea lor profetic탣, despre care în Coran se gr탣ieşte astfel:

â"”Å  "[Adu-ți aminte] când am f탣cut noi leg탣mânt cu profeții şi cu tine, cu Noe, cu Avraam, cu Moise şi cu Isus - fiul Mariei - şi când am luat de la ei leg탣mânt puternic" .â"”Å  [Coran 33:7]

De asemenea Allah a gr탣it:

â"”Å  "Ridic탣-ți fața ta spre Religia cea adev탣rat탣! Aceast탣 [religie] este firea [creat탣 de] Allah, dup탣 care El i-a creat pe oameni. Nu exist탣 schimbare în creația lui Allah. Aceasta este Religia cea dreapt탣, dar cei mai mulți oameni nu ştiu."â"”Å  [Coran 30:30]

Şi Allah a gr탣it:

â"”Å  "Acesta este un prevenitor dintre prevenitorii cei vechi." â"”Å [Coran 53:56]

Într-un alt verset, Allah a spus:

â"”Å  "Noi nu i-am g탣sit pe cei mai mulți dintre ei ținând un leg탣mânt, ci pe cei mai mulți dintre ei i-am aflat ab탣tuți din drum." â"”Å  [Coran 7:102]

Am menționat anterior c탣 Allah le-a poruncit îngerilor s탣 se prosterneze înaintea lui Adam şi aceştia toți s-au supus Poruncii Divine, în timp ce Iblis a refuzat s탣 se prosterneze înaintea lui Adam, din cauza invidiei şi a trufiei. Drept consecinț탣 a faptei sale, Allah l-a alungat din Prezența Divin탣 şi l-a aruncat pe p탣mânt, purtând asupra lui un blestem.

Imamul Ahmed a relatat de la Abu Huraira c탣 Profetul - Allah s탣-l binecuvânteze şi s탣-l miluiasc탣 - a spus: "Când fiul lui Adam face o Sajda ~prosternare în timpul recit탣rii versetelor din Coran) şi se prosterneaz탣, Satana se retrage într-un colț şi plânge, spunând: «Vai mie... Lui Ibn Adam i s-a poruncit s탣 se prosterneze şi el s-a supus poruncii şi a obținut Paradisul. Mie mi s-a poruncit s탣 m탣 prosternez, îns탣 nu m-am supus poruncii şi trebuie s탣 merg în Iad»." ~aceast탣 relatare se g탣seşte şi în "Sahih Muslim")

Înv탣țații au p탣reri diferite în ceea ce priveşte durata şederii lui Adam şi Eva în Paradis. Unii susțin c탣 au stat doar câteva zile lumeşti, aşa cum le percepem noi. Imamul Muslim a relatat c탣 Abu Huraira a spus: "Adam a fost creat în ultimul ceas al zilei de vineri." .... aşa cum am v탣zut şi în acest Hadis: "Şi în acea zi ~vineri) Adam a fost creat şi apoi a fost alungat într-o vineri din Paradis."

Dac탣 în aceeaşi zi în care a fost creat a fost şi alungat ~s-a menționat d탩jíƒ c탣 acele şase zile despre care se vorbeşte în Hadis sunt precum zilele noastre), atunci s-ar presupune c탣 a r탣mas doar câteva ore acolo. Aceast탣 p탣rere, totuşi, nu pare a fi credibil탣. Îns탣 dac탣 Adam a fost alungat într-o alt탣 zi decât cea în care s-a n탣scut şi dac탣 lungimea acelei perioade a fost egal탣 cu 6.000 de ani, aşa cum menționeaz탣 Ibn Abbas, Mujahid şi Dahhak, atunci a tr탣it o perioad탣 îndelungat탣 acolo. Aceast탣 p탣rere este susținut탣 şi de Ibn Jarir.

Ibn Jarir a zis: "Se cunoaşte faptul c탣 a fost creat în ultimul ceas al zilei de vineri. O or탣 a acestuia este egal탣 cu 83 de ani şi patru luni. Timp de 40 de ani s-a aflat în trupul s탣u p탣mântesc, înainte de a se fi suflat asupra lui din duhul lui Allah. A r탣mas apoi în Paradis timp de 43 de ani şi patru luni, mai înainte de a fi alungat. La Allah se afl탣 îns탣 cea mai bun탣 cunoaştere a tuturor lucrurilor."

De asemenea acesta a zis: "Prima hran탣 pe care Adam a mâncat-o pe p탣mânt a fost atunci când îngerul Gavriil a venit la el cu şapte semințe de grâu. Adam l-a întrebat: «Ce sunt acestea?» El a r탣spuns: «Acestea sunt din acelaşi pom din care ți s-a interzis s탣 m탣nânci, îns탣 tu ai mâncat.» Adam a zis: «Şi ce s탣 fac acum cu acestea?» Gavriil i-a r탣spuns: «Seam탣n탣-le în p탣mânt.» Şi aşa a f탣cut Adam. Fiecare dintre acele semințe cânt탣rea mai bine de 100.000 de grâne acum. Acestea au crescut și Adam le-a recoltat, le-a pisat, le-a frământat și a făcut din ele pâine și a mâncat, după ce a depus atâtea eforturi și a trudit din greu. În Coran se spune astfel prin următorul verset: "[Fiți cu grijă] să nu vă scoată pe voi din Rai și să fii tu nefericit" [20:117]

Primele veșminte au fost făcute din lână de oaie. El a separat lâna și a țesut-o. După aceasta, a țesut o Jubbah pentru el însuși, iar pentru Eva a făcut o eșarfă. Există de asemenea păreri diferite dacă au avut sau nu copii în timp ce se aflau în Paradis. Se spune că au avut urmași numai pe pământ. Totuși, există și o a doua opinie care spune că au avut copii și în Paradis, iar Cain și sora lui s-au născut când Adam și Eva erau încă locuitori ai Paradisului. Exegeții menționează de asemenea că aceștia au avut dintr-o singură naștere un băiat și o fetiță. Li s-a poruncit ca fiecare fiu în parte să se căsătorească cu sora fratelui cu care s-a născut aceasta și fiecare fiică să se căsătorească cu fratele surorii cu care s-a născut acesta. Nici unuia nu i-a fost permis să se căsătorească cu sora cu care s-a născut.

 

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)