Isus Christos – pacea lui Allah asupra Lui! – in Coranul cel Sfant

Postat deAlina in Credinta in Profetipe 10.10.2011,0 comentarii

 

Unicitatea lui Allah este crezul lui Isus 

 

 Dacă urmărimversetele Coranului cel sfânt care îl menționează pe Isus Christos - paceaasupra lui! - și pe religia sa, constatăm că Coranul stabilește că unicitateadeplină este crezul lui  Christos;unicitatea în ceea ce priveșteadorarea unui singur Dumnezeu, în ceea ce privește creația, căcinumai Allah este creatorul cerului și alpământului și al celor dintre ele, fără nici un asociat la această unicitate, în ceea ce privește esența șicalitățile, căci esența Sa nu este compusă, iar calitățile Sale nu au seamăn, iar El se situează mai presus de tată și fiu.

Allah Preaînaltul a grăit în această privință: "O, voi oameni ai Scripturii! Nu exagerați în privința religiei voastre și nu spuneți despre Allah decât adevărul! Mesia Isus, fiul Mariei, este trimisul lui Allah,cuvântul Său pe care El l-a transmis Mariei și un duh dela El. Credeți, așadar, în Allah și în trimișii Săi! și nu spuneți "Trei!" Opriți-vă de la aceasta și va fi mai bine pentru voi! Allah nu este decât un Dumnezeu Unic! Slavă Lui! Să aibă El un copil? Ale Lui [Allah] sunt cele din ceruri și depre pământ și Allah este cel mai bun Ocrotitor [Wakil]." (4 : 171).Si a mai grăit Allah Preaînaltul: "Necredincioși sunt aceia care zic: "Dumnezeueste Mesia, fiul Mariei". Spune: "Cine L-ar putea împiedica pe Allah, dacă ar voi să-l facă să piară pe Mesia, fiul Mariei, ca și pe mama lui și pe toți care se află pe pământ?" (5: 17).

Aceste texte coranice fac cunoscut faptul că Isus este un om pe care Allah l-a ales pentru a fi profet și trimis. Allah i-apogorât lui Isus Christos scriptura, adică Evanghelia,pentru a întări prin ea Tora, pentru a oîntregi pe ea și pentru a vesti un trimis cu numelede Ahmad care va veni după el, adică petrimisul Muhammed, și pentru a cuprinde călăuzireadreptcredincioșilor pe calea cea dreaptă. Allah Preaînaltul a grăit: "și[adu-țiaminte]când Isus, fiul Mariei, a zis: O, fii ai lui Israel! Eu sunt Trimisul lui Allahla voi, întărindTora de dinainte de mine și vestind un Trimis ce va veni după mine și al căruinume este Ahmad!" (61 : 6).

Chemarea lui IsusChristos - așa după cum afirmă istoricii - a fost o chemare laviața spirituală bazată pe cumpătare și peluarea din viața lumească doar a ceea ce este strict necesar pentru viețuire. Isus Christos îndeamnă lacredința în Allah și în Ziua de Apoi,la considerarea Vieții de Apoi ca fiind supremul țel al omului în această lume.

 

 

Nașterea lui Isus Christos

 

Allah Preaînaltul aarătat în Coran că profetul Isus este unul din robii Săi, l-a creatși i-a dat chip în pântecele mamei sale, așacum a dat chip și celorlalte făpturi, și că l-a creatfără să aibă un tată, după cum l-a creat peAdam fără să aibă tată și nici mamă. Allah l-a creat rostind cuvântul Lui: "Fii". Totodată, el se referă laoriginea și nașterea mamei sale șila felul cum l-a purtat pe el în pântecul său. Allah Preaînaltul a grăit: "Allahi-a ales pe Adam,pe Noe, familia lui Avraam și familia lui Imran peste toate lumile [din vremealor], / Ca scoborâtori unii din alții. Allaheste Cel care Aude Totul, Atoateștiutor [Sami',"ËAlim]. / Muierea lui Imran a zis: "Doamne,Îți juruiesc [numai] í…¢ie ceea ce este în pântecul meu, devotat numai í…¢ie! Primește-l de la mine! Tu eștiCel care Aude Totul și Atoateștiutor![Sami', "ËAlim]". / și când a născut, a zis ea: "Doamne, am zămislit ocopilă!", dar Allah știa bine ceea ce născuseea. și un băiat nu este întocmai ca o copilă! "Eu i-am pus numele Maria și o încredințez pe ea și pescoborâtorii ei ocrotirii Tale,

împotriva lui șeitancel izgonit!". / Domnul ei a acceptat-o cu bună primire și a lăsat-osă crească cu bună creștere și a încredințat-olui Zaharia. și de fiecare dată când intra Zaharia la ea în templu, găsea lângă ea mâncare. și a întrebat-oel: "O, Maria, de unde aiaceasta?" Iar ea îi răspundea: "Ea este de la Allah!" Allah îl hrănește pe celpe care El voiește, fără socoteală! / Atunci Zaharia s-a rugat Domnului său,zicând: "Doamne, dăruiește-mimie de la Tine vlăstare binecuvântate, căci Tu ești Cel care Aude ruga!"./ Atunci, l-au chemat îngerii, în vreme ce else ruga, stând în picioare, în temple [zicându-i]:"Iată că Allah ți-l vestește pe Yahya, care va adeveri un cuvânt al lui Allah.[șiel va fi] un bărbat nobil, neprihănit, un profet dintre cei evlavioși". / El azis: "Doamne, cum să am euun băiat, când m-au ajuns bătrânețile, iar muierea mea estestearpă?" și i-a răspuns [Allah]: "Așa!" Allahface ceea ce voiește! / A zis [Zaharia]: "Doamne, dă-mi mie un semn!". I-a răspuns [Allah]: "Semnul tăuva fi că nu vei puteavorbi cu oamenii, vreme de trei zile, decât prin semne! Pomenește-L pe Domnultău des și laudă-L pe El seara și dimineața!"./ Îngerii au zis: "O, Maria! Allah te-a ales și te-a făcut curată. El te-a ales peste femeile lumilor! /O, Maria! Fii cu ascultare fațăde Stăpânul tău, prosternează-te și pleacă-te, rugându-te împreună cu cei ce sepleacă!" / Acestea sunt dintre veștilenecunoscutului pe care Noi ți le revelăm. Tu nu aifost lângă ei, când ei au aruncat calemurilelor [pentru a hotărî] care dintre ei s-o ocrotească pe Maria și nu ai fost lângă ei nici când ei au avutdiscuția. / Îngerii au zis: "O,Maria! Allah îți vestește un Cuvânt din partea Lui: numele lui va fi Al-Masih,Isa, fiul Mariei, măreț înaceastă lume ca și în Lumea de Apoi și unul dintre cei maiapropiați [de Allah]. / El le va vorbioamenilor din pruncie, la fel și când va fi bărbatîntre două vârste, și va fi dintre ceievlavioși". / Ea a zis: "Doamne, cum să am un copil  fără să mă fi atins unbărbat?" I-a răspuns El: "Întocmai așa!" Allah creează ceea cevoiește El. Când El hotărăște un lucru, Elspune doar "Fii" și el este de îndată! / și Elîl va învăța scrierea și înțelepciunea, Torași Evanghelia. / și trimis la fiii lui Israel [leva zice]: "Eu vin la voi cu semn de la Domnulvostru! Eu plămădesc pentru voi din lut ca un chip de pasăre și suflu asupra sa și se va face o pasărevie, cu voia lui Allah. Şii voitămădui pe orb și pe lepros și-i voi învia pe morți, cu voia lui Allah. Eu văvoi vesti ceeace mâncați și ceea ce păstrați în casele voastre. În aceasta este un semnpentru voi, dacă voi suntețicredincioși! / Eu întăresc ceea ce a fost revelat în Tora mai înaintede mine și vă voi îngădui o parte din cele cev-au fost oprite. Eu v-am adus semen dela Domnul vostru, deci fiți cu frică de Allah și dați-mi ascultare! / Allaheste Stăpânul meuși Stăpânul vostru. Așadar, adorați-L pe El! Aceasta este o cale dreaptă!" /Apoi, când Isus a simțit necredințalor, le-a zis: "Cine sunt sprijinitorii mei [în chemarea] laAllah?" Apostolii au răspuns: "Noi suntemsprijinitorii [religiei] lui Allah! Noi credemîn Allah și fă mărturie că noi [lui Allah] Îisuntem supuși [musulmani]! (3 : 33-52).

"ËImran, tatăl Mariei,a fost un bărbat de seamă printre învățații din fiii lui Israelși soția lui era stearpă, nu i-a adus nici uncopil. Atunci ea a căutat ajutor la Allah și L-a implorat pe El cu supunere și s-a legat prin jurământ că dacă vaavea parte de un fiu, I-l vadărui Lui să-I fie slujitor la templul din Ierusalim. Allah i-a răspuns cereriiși ea a rămas grea și a aduspe lume o fetiță, dar fetele - conform obiceiului lor - nu eraupotrivite să slujească la temple. și i-a datei numele Maria și L-a rugat pe Allah să o păzească pe ea și să o primească.Allah Preaslăvitul a primit darul ei și a fost mulțumitcă prin fiica ei și-a dovedit credința față dejurământul făcut.

"ËImran, tatăl Mariei,a murit pe când fiica lui era încă mică și avea nevoie decineva care să o hrănească și să se ocupe decreșterea ei. Când mama ei a oferit-o preoțilortemplului din Ierusalim, aceștia s-au întrecut care dintre ei să-i fie tutoreși a trebuit să tragă lasorți pentru a-l alege pe cel căruia îi va fi încredințată. și astfel, i-adevenit tutore Zaharia, soțul mătușii ei, carea îndrumat-o către adorarea dreaptă până ce, într-o zi, a observat un lucru ciudat: de fiecare dată cândintra la ea, în locul de rugăciune, găsealângă ea hrana de care ea avea nevoie. A întrebat-o de unde are această hrană,iar ea i-a răspuns: "Estede la Allah, care hrănește pe cine voiește El, fără socoteală."

Fecioara Maria acrescut neprihănită, în adorare și cucernicie, fiind pregătităpentru fapta mare pentru care Allah a ales-oși îngerii au vestit-o despre alegerea lui Allah,așa după cum a grăit Allah Preaînaltul: "Îngerii au zis: "O, Maria! Allahte-a ales și te-a făcutcurată. El te-a ales peste femeile lumilor / O, Maria! Fii cu ascultarefață de Stăpânul tău, prosternează-te șipleacă-te, rugându-te împreună cu cei ce se pleacă!" (3 : 42-43).

Allah a ales-o pe eaca să fie mamă aceluia care se va naște fără să existemotivele obișnuite pentru aceasta, pentru adeveni minunea lui Allah vestită, învingând îndoiala celor neîncrezători și retezând limba mincinoșilor.Într-un hadis se spune că profetulMuhammed a zis: "Cele mai virtuoase dintre femeile care sălășluiesc în Raisunt patru: Khadija - fiica lui Khuwaylid,Fatima - fiica lui Muhammed, Maria - fiica lui "ËImran și Asiya - fiica lui Muzahim și soția lui Faraon.

Când Zaharia - care afost un profet - a văzut binefacerile trimise de Allahasupra Mariei, a dorit să aibă și el un fiu,cu toate că el era foarte bătrân și s-a rugat lui Allah: "A zis: "Doamne, dăruiește-mi mie de la Tine vlăstare binecuvântate,căci Tu eștiCel care Aude ruga!" (3 : 38).și Allah i l-a dăruit pe [Yahya] Ioan - paceaasupra lui! - și l-a făcut și pe el profet.

 

 

Vestea cea bună pecare Gavriil a adus-o Mariei

 

Când a devenit femeie,Maria a văzut o dată, pe când stătea în singurătatea ei, oimagine de care s-a speriat: a văzut un bărbatapropiindu-se de ea și i-a fost teamă să nu-I pricinuiască un rău și a cerut apărare de la Allah împotrivalui. Dar el i-a spus că este îngerulGavriil și că l-a trimis Allah pentru a-i vesti că va avea parte de un prunccurat.

S-a minunat și arefuzat să creadă că ar putea avea un prunc de vreme ce nu are un soț șinu este nici târfă. Dar Gavriil - pacea asupralui! - i-a spus că Allah este cu putere peste toate. Iată ce relatează Coranul în legătură cu aceastăîntâmplare: "Pomenește în Carte [Coranul]și de Maria, când ea s-a retras de la neamul ei într-un loc spre răsărit / șia pus între ea și între ei un văl! și atunciam trimis la ea Duhul Nostru, care i s-a arătat cu înfățișarea unui omadevărat. / A zis ea: "Caut apărare la Cel Milostiv fațăde tine! Dacă tu ești cuvios, [nu te apropiade mine]!" / I-a răspuns el: "Eu sunt numaiun trimis al Domnului tău, ca să-ți vestesc un prunc curat!" / Însă ea a zis:"Cum să am eu un prunc, dacă nu m-a atins niciun bărbat și nici târfă nu sunt?" / Ia răspunsel: "Așa este! Dar Domnul tău a zis: "Aceasta pentru Mine-i [un lucru]ușor! și-l vom face Noi un semn pentru oameniși o îndurare din partea Noastră! Acesta-iun lucru [de mult] hotărât!" (19 : 16-21).

Gavriil i-a vestitprintre altele că fiul ei se va numi Mesia Isus, fiul Mariei, și căel va avea mare faimă, atât în această lume,cât și în Lumea de Apoi, și că el va fi dintre cei apropiați de Allah, că le va vorbi oamenilor atât atuncicând se va afla în leagăn, cât șiatunci când va fi bărbat în toată firea, că Allah îl va învăța pe el cartea,înțelepciunea șiTora, și-i va dărui lui Evanghelia, că îl va face pe el să se nască fără săaibă un tată,astfelîncât să fie un semn pentru lume.

 

 

Nașterea lui Isus - Pacea asupra lui!

 

Maria a rămas grea dinclipa când Gavriil i-a adus vestea cea bună, din poruncalui Allah Preaînaltul. și a grăit AllahPreaînaltul: "Înaintea lui Allah, Isus este asemenealui Adam, pe care El l-a făcut din lut, șiapoi i-a zis lui "Fii!" și el a fost" (3 : 59).

Maria a rămasdescumpănită, cugetând la cele auzite de la Gavriil. Fără îndoialăcă ea se gândea la ceea ce vor spune oameniidespre o fecioară care rămâne grea și adduce pe lume un prunc fără să aibă un soț. Aceste gânduri ausperiat-o și au tulburat-o, făcând-osă caute izolare și singurătate. și s-a retras ea într-un loc, departe de lume,ascunzându-se de ochii oamenilor, de teamă ca taina ei să nu fie descoperită șica lumea să nu clevetească peseama ei.

Când a venit vremea sănască, durerile facerii au împins-o lângă trunchiul unuicurmal, încercând să se ascundă după el și săse sprijine de el. Atunci și-a adus aminte căea va fi dezonorată și ar fi vrut să fi murit mai înainte sau să fi fost un lucruneînsemnat, dar Gavriil a liniștit-o și i-aporuncit să scuture curmalul și să mănânce din fructele lui, să bea din pârâul care curgea pe lângă ea și să seliniștească. De asemenea,aînvățat-o ce să spună, dacă o va blama cineva sau o va întreba despre sarcinaei. și a grăit AllahPreaînaltul: "și ea l-a zămislit și s-a retras cu el într-un loc depărtat. /șiau apucat-o durerilelângă trunchiul unui curmal și a zis ea: "O, de aș fi murit înaintede aceasta și cu totul de-aș fi fost uitată!"/ Dar [un glas] a strigat-o de sub ea, [zicându-i]:"Nu fi mâhnită! Domnul tău a făcut mai jos de tine un pârâiaș! / șiscutură spre tine trunchiul de curmal, căci elva lăsa să cadă lângă tine curmale proaspetecoapte! / Așadar, mănâncă, bea și fii fericită [de copilul tău]! Iar de veivedea tu vreun om, spune-i lui: "Eu i-amjuruit Celui Milostiv un post și de aceea nu voi sta astăzi de vorbă cu nici un om!" (19 : 22-26).

Când a născut prunculși a ieșit cu el, a fost o surpriză pentru oameni, atât pentru cei care îicunoșteau cucernicia și credința, cât și pentru cei care nu i le cunoșteau.Maria a căutat apărare în fața acesteisituații la sfatul pe care i-l dăduse Gavriil și a făcutsemn spre pruncul ei din leagăn, cerându-le săstea de vorbă cu el. Mânia lor a sporit, căci au crezut că-și bate joc de ei, de vreme ce nu mai cunoscuserăpână atunci un prunc care săvorbească din leagăn. Allah Preaînaltul a grăit: "Apoi a venit cu el laneamul ei, purtându-l[în brațe]. și i-au zis ei: "O, Maria, tu ai făcut un lucru îngrozitor! / O,soră a lui Aaron, tatăl tăunu a fost un om [făcător] de rău, iar mama ta nu a fost o târfă!"/ Ea [Maria] a făcut semn spre el, dar ei auzis: "Cum să vorbim cu acela care este un prunc de leagăn?" / Dar el [pruncul] a zis: "Eu sunt robul luiAllah! El mi-a dăruit Scripturași m-a făcut profet! / și El m-a binecuvântat, oriunde aș fi, și mi-a poruncitRugăciunea [As-Salat] și Dania [Az-Zakat], câtvoi trăi, / și bunăcuviință față denăscătoareamea! și nu m-a făcut pe mine trufaș, nici ticălos!" (19 : 27-32).

 

Isus, trimisul lui Allah.

 

Allah l-a trimis peIsus - pacea asupra lui! - cu profeția lafiii lui Israel, după ce a primit revelația de la Domnul său, care l-a învățatTora șiEvanghelia. AllahPreaînaltul a grăit: "și El îl va învăța scriptura și înțelepciunea, Torași Evanghelia / și trimis la fiii lui Israel" (3 : 48-49).

Aceasta s-a întâmplatdupă ce ei s-au abătut de la calea cea dreaptă. El a începutsă propovăduiască printre oameni mesajul săuși să-i cheme pe ei să-l urmeze, arătându-le aspectele referitoare la ceea ce este permis și ceea ce esteoprit, în legătură cu care ei aveau păreridiferite, și îngăduindu-le lor unele lucruri care le fuseseră oprite. AllahPreaînaltul agrăit: "și când a venit Isus cu semnele limpezi, a zis el: "Am venit la voicu înțelepciunea, pentrua vă limpezi vouă unele [din lucrurile] în care voi sunteți deosebiți. Fiți cufrică de Allah și dați-miascultare! / Allah este Stăpânul meu și este Stăpânul vostru, așadaradorați-L pe El! Aceasta este calea ceadreaptă!" (43 : 63-64).

 

 

Minunile lui Isus

 

Când Isus i-a chematpe fiii lui Israel la Allah Preaînaltul și le-aporuncit să fie recunoscători și i-a oprit de la ceea ce este reprobabil, ei is-auîmpotrivit cu toții șil-au acuzat de minciună. Atunci Allah l-a ajutat pe el să facă o seriede minuni și acestea sunt relatate și înCoran: "Eu vin la voi cu semn de la Domnul vostru! Eu plămădesc pentru voi din lut ca un chip de pasăre șisuflu asupra sa și se va faceo pasăre vie, cu voia lui Allah. și-i voi tămădui pe orb și pe lepros, și-i voiînvia pe morți,cu voia lui Allah. Eu vă voi vesti ceea ce mâncați și ceea ce păstrați încaselevoastre. În aceastaeste un semn pentru voi, dacă voi sunteți credincioși! / Eu întărescceea ce a fost revelat în Tora mai înainte demine și vă voi îngădui o parte din cele ce v-au fost oprite. Eu v-am adus semne de la Domnul vostru, decifiți cu frică de Allah și dați-miascultare! / Allah este Stăpânul meu și Stăpânul vostru. Așadar, adorați-L peEl! Aceasta este o cale dreaptă!" (3 : 49-51).

Există și o altăminune pe care Coranul ne-o relatează: "[Amintește-ți tu] cândapostolii au zis: "O, Isus, fiu al Mariei,poate, oare, Domnul tău să ne coboare o masăservită din cer?" El le-a zis:"Fiți cu frică de Allah, dacă sunteți credincioși!" / Ei auzis: "Voim să mâncăm din ea, ca să seliniștească inimile noastre și ca să știm că tune-ai spus nouă numai adevărul și să fim întruaceasta printre martori". / Atunci a zis Isus, fiul Mariei: "O, Allah, Stăpân al nostru! Coboară-ne nouăo masă servită din cer casă ne fie nouă sărbătoare - pentru cel dintâi și pentru cel din urmă dintre noi- și semn de la Tine! șiblagoslovește-ne pe noi cu cele de ospăț, căci Tu ești Cel mai bundintre cei care hrănesc!" / și i-a răspunsAllah: "O voi coborî vouă, dar pe acela care nu va crede nici după aceasta îl voi osândi cu un chin cu carenu voi mai pedepsi penimenidin toate lumile!" (5 : 112-115).Minunile lui Isus - pacea asupra lui! - aufost potrivite pentru oamenii din vremea sa,care negau Duhul. Minunea sa era de tipul propovăduirii sale care consta închemarea la educația spirituluiși la credința în înviere și în existența unei alte vieți, în care cel carea săvârșit bine va fi răsplătit după binelesău, iar cel care a săvârșit rău va fi răsplătit dupărăul său.

 

 

Declararea războiuluiîmpotriva lui Isus - pacea asupra lui!  

 

Adversarii mesajuluisău au început să insufle bănuieli cârmuitorilor în privința sa și să-i instigepe romani împotriva lui,dându-le de înțeles că în propovăduirea lui Isus s-ar afla sfârșitulîmpăratului și distrugerea puterii sale. șiastfel au reușit să-l determine pe guvernatorul roman să dea porunca de a fi reținut și condamnat la moarte prinrăstignire. Coranul relateazăcă Allah nu le-a îngăduit lor să-l prindă pe Isus, ci l-a mântuit de primejdialor: "și din pricinavorbelor lor: "Noi l-am omorât pe Mesia Isus, fiul Mariei, trimisul luiAllah!", în vreme ce ei nu l-au omorât, nicinu l-au răstignit pe cruce, ci a fost făcut [cineva] să semene cu el! Cei care au avut păreri diferite înprivința lui [Isus], au fost înîndoială [în legătură cu moartea lui]; ei nu au avut cunoștință sigură despreea [moartea lui], ci doarau urmat unor presupuneri" (4 : 157). Sensul estecă ei nu l-au ucisși nici nu l-au răstignit, așa cum au pretins și cum s-a răspândit zvonul printeroameni, ci numai li s-a părut că l-aurăstignit pe Isus, dar în realitate au răstignit pealtcineva. Iar aceia dintre oamenii Cărțiicare au păreri diferite despre Isus se îndoiesc deadevărul răstignirii, căci nu au o dovadăcategorică în această privință, ci numai presupun acest lucru.

Allah Preaînaltul agrăit: "De bună seamă, nu l-au omorât, / Ci Allah l-a înălțat laEl" (4 : 157-158)șiAllah Preaslăvitul a mai grăit: "Când Allah a spus: "O, Isus! Eu îțivoi da o răsplată îmbelșugată, te voi înălțala Mine, te voi mântui de cei care nu cred" (3: 55). Expresia "îți voi da o răsplatăîmbelșugată" înseamnă că Eu îți voi da răsplata ta șinu voi da putere nimănui ca să te ucidă. Înaceasta se află dovada apărării lui Isus Christos - pacea asupra lui! - de dușmanii săi și de încercarea de a-lucide. Iar prin cuvintele "și te voi înălța la Mine" cei mai mulți comentatoriau înțeles că Allah l-a ridicat la El pe Isus, cu trupul și cu duhul său. 

Aceasta este istorialui Isus. și a grăit Preaînaltul: "Acesta este Isus, fiulMariei! Aceasta este povestea adevărată decare ei se îndoiesc! / Nu se cuvine ca Allah să-și atribuie un fiu! Mărire Lui! Dacă El hotărăște un lucru,atunci El zice "Fii!", iarel este!" (19 : 34-35).

 

 

Pogorârea lui Isus, fiul Mariei, pe pământînainte de sosirea Zilei Judecății.

 

Pogorârea lui Isus pepământ este unul din cele mai importante semne ale apropieriiZilei Judecății. El va coborî, bucurându-seîncă de prima lui viață pe care i-a dăruit-o Allah și va întări stâlpii Legii Islamului cu care a venitprofetul Muhammed - acel mesaj careanulează toate rânduielile anterioare - fiindcă mesajul lui este o confirmare amesajului lui Muhammed, fără ca el să mai fieconfirmat cu ajutorul vreunei noirevelațiide la Allah Preaputernicul și Preaînaltul.

Acest lucru esteconfirmat atât de Coranul cel sfânt, cât și de Tradiția [Sunna]cea curată despre Profet. Allah Preaînaltul agrăit: "Nu va fi nici unul dintre oamenii Cărții care să nu creadă în el, înaintea morții sale. Iar înZiua de Apoi, el va fi martor împotrivalor" (4 : 159). Sensul este că nu va mai rămânenici unul dintre oamenii Cărții,după ce se va pogorî Isus - pacea asupra lui!

Există, de asemenea,numeroase tradiții [hadis-uri], dintre care le menționămpe următoarele:

1. Cei doi șeihi -Al-Bukhari și Muslim - au relatat, preluând de la Abu Hurayra,că profetul Muhammed a zis: "Jur pe Acela înmâinile căruia se află sufletul meu că este aproape să coboare printre voi fiul Mariei ca judecător drept,și el o să sfarme crucea, osă omoare porcul, o să oprească războiul și bunurile se vor revărsa atât demult, încât sănu le mai primească nimeni și o singură prosternare să fie mai bună decâtaceastă lume cu tot ceea ce seaflă în ea". Apoi, mai zice Abu Hurayra: "Citiți, dacă voiți, ceeace a grăit Allah Preaînaltul: "Nu va finici unul dintre oamenii Cărții care să nu creadăîn el, înaintea morții sale. Iar în Ziua deApoi, el va fi martor împotriva lor".

2. Muslim a relatat,preluând de la Huzayfa: "Profetul Muhammed a venit lanoi în timp ce noi ne sfătuiam și ne-aîntrebat: Despre ce vorbiți voi? Am zis: Vorbeam despre Ceasul. Atunci el a zis: El nu va veni înainte ca voi săvedeți zece semne: fumul- exegeții au apreciat că este vorba de fumul desprecare Coranul a pomenit atunci când Allaha grăit: "Deci, așteaptă o zi în care cerul va veni cu un fum învederat" (44: 10)

- Antichrist; animalul(ad-dabla); soarele răsărit de la Apus; pogorârea lui Isus, fiulMariei; Iagug și Magug; trei despicături depământ - o despicătură în partea de răsărit, o despicătură în partea de apus și o despicătură în PeninsulaArabă; iar ultima dintre acesteaeste un foc care va porni din Yemen și-i va alunga pe oameni către locul lor deadunare".

3. Muslim a relatat unhadis de la An-Nawas ben Sam'an, care a spus căprofetul Muhammed a zis în legătură cuAntichrist: "(...) și în vreme ce el [Antichristul] va fi astfel, Allah îl vatrimite pe Mesia, fiul Mariei, și el va pogorî în minaretul cel alb dela răsărit de Damasc, acoperit cu două straie,ținând mâinile sale pe aripile a doi îngeri...și nu se cuvine ca unnecredincios să simtă suflarea lui fără să moară. Iar suflarea luiajunge până în zarea lui. și el îl urmărește(pe Antichrist) până ce îl va prinde la poarta orașului Ludd și-l va omorî. Apoi va veni la Isus un neam deoameni pe care Allah i-a apăratde ei și le va mângâia fețele lor și le va vorbi despre treptele lor din Rai".

4. Ahmad a relatat căAbu Hurayra a spus că profetul Muhammed a zis: "Profețiisunt frați, mamele lor sunt diferite, însăreligia lor este una singură. Iar eu sunt cel mai apropiat dintre oameni de Isus, fiul Mariei, căci între mine șiel nu a fost nici un alt profet. șiel va pogorî, iar când îl veți vedea, o să-l cunoașteți: el este un bărbat deînălțime mijlocie, alb-roșcat,cu două straie pe el; capul lui parcă picură, cu toate că nu l-a udat. Şiva lovi el crucea și va omorî porcul și vapune birul și-i va chema pe oameni la Islam. Iar Allah va nimici în vremea lui toate religiile, afară de Islam,iar Mesia îl va nimici pe Antichristși va rămâne pe pământ patruzeci de ani, iar după aceea va muri și se vor rugamusulmanii pentru el."

De aceea, toțimusulmanii au crezut în pogorârea lui Isus, fiul Mariei, în vremurilecele din urmă, în modul și cu calitățile pecare le-a pomenit profetul Muhammed, ca și în faptul că el s-a urcat la cer cu trupul său viu, așa cum aarătat Allah Preaînaltul și Preaputerniculîn Coranul cel sfânt cu toată limpezimea.

Încheiem istoriadespre Isus cu discuția care va avea loc între el și între AllahPreaslăvitul în Ziua Învierii, așa cum serelatează în Coran: "și când va ziceAllah: "O, Isus, fiu al Mariei! Le-ai spus tu oamenilor: "Luați-mă pe mineși pe mama mea drept dumnezei în locul lui Allah?" el îi va răspunde: "Mărire í…¢ie! Eunu aș fi putut să spun ceea ce nu aveam dreptul să spun! Dacă aș fi spus, ai ști, căciTu doară știi ce este însufletul meu, pe când eu nu știu ce este în sufletul Tău! DoarăTu ești Marele știutor al celor neștiute! / Eu nu le-am spus decât ceea ce mi-ai poruncit:"Adorați-L pe Allah, Domnul meu și Domnul vostru!" și am fost martor împotriva loratâta vreme cât m-am aflat printre ei. și după ce m-ai luat la Tine, ai fost doar TuPriveghetor peste ei, căci Tu ești Martor tuturor lucrurilor!" (5 : 116-117). 

                                        http://femeiamusulmana.blogspot.com

-

Comentarii aferente acestui articolAdauga un comentariu

(Your email address will not be published.)